Projektai

Nuo 1998 metų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Jų dėka prasiplėtė rūmų tarptautinis bendradarbiavimas, atsirado naujų partnerių, o taip pat ir naujų projektinių idėjų. Projektuose dalyvauja ir nemaža dalis Kauno PPA rūmų narių – tiek verslo įmonių, tiek mokymo institucijų atstovų.

Būsena


„Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, siekiant paskatinti naujų darbo vietų kūrimą“

Projekto tikslas - teikti finansų, personalo valdymo, klientų ir partnerių paieškos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą arba jį plėsti.

Lietuvoje veikia didžiausias verslo paramos tinklas Europoje – Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network   (Europos įmonių tinklas) yra didžiausias pasaulyje, vieno langelio principu veikiantis, verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų iš daugiau nei 60 šalių. Į tinklą susijungę organizacijos teikia paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui pasitelkdami duomenų bazes bei daugelio metų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias NEMOKAMAS paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas. Taip pat informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus.

„Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas kauno ir marijampolės apskrityse“ nr. Vp1-1.1-sadm-02-k-01-007

Projekto tikslas -  skatinti socialinio dialogo plėtrą Kauno ir Marijampolės apskrityse. Projekto metu buvo vykdomi socialinio dialogo dalyvių mokymai, organizuotos partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, konferencijos, apskritieji stalai, skatinimas steigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus bei parengta metodinė ir informacinė medžiagą. Projekto metu apmokyta 990 asmenų iš 10 organizacijų, pasirašytos 8 kolektyvinės sutartys, 1 teritorinė kolektyvinė sutartis, įsteigti 5 saugos ir sveikatos komitetai. Projektas prisideda prie Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo programos, patvirtintos 2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 729 nuostatų įgyvendinimo.

Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas švietimo sistemoje

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas švietimo sistemoje“ „INFORMEDU“ Nr. 2011-1IT1-LEO05-01879- CUP Code G52F11000070006”

„Žalieji tiltai energetikos sektoriuje“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina tarptautinį Leonardo da Vinci projektą „ŽALIEJI TILTAI ENERGETIKOS SEKTORIUJE“, projekto Nr. 518525 - LLP- 2011-ES-LEONARDO-LMP

Aplinkosaugos problemos – galimybės verslui

Pagrindinis projekto tikslas: supažindinti mažas ir vidutines įmones su aplinkosaugos paslaugomis ir parodyti, kokią konkrečią naudą jos gali gauti. Padėti įmonės aplinkosaugos problemas paversti konkrečiomis galimybėmis stiprinti verslą. Tai bus daroma seminarų, mokymų pagalba bei individualiomis konsultacijomis suinteresuotoms įmonėms.

Tarptautinis projektas "PRISM"

PRISM projekto tikslas – supažindinti mažas ir vidutines įmones, gaminančias statybines medžiagas, su apie aplinkosaugos paslaugomis ir parodyti kokią konkrečią naudą jos gali gauti. Padėti įmonės aplinkosaugos problemas paversti konkrečiomis galimybėmis stiprinti verslą. Tai bus daroma seminarų, mokymų pagalba bei individualiomis konsultacijomis suinteresuotoms įmonėms.

Tarptautinis Leonardo da Vinči projektas „Ekonominių tinklų stiprinimas“ (SeBPEN)

Inovatyvių verslo vadybos ir organizavimo metodų perkėlimas bei bendradarbiavimo tarp kalsteriuose veikiančių subjektų ir suinteresuotųjų asmenų stiprinimas sumaniai valdant koordinuojantiems asmenims ar institucijoms; verslo pagyvinimas ekonominiuose tinkluose, ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimas.

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas

Profesinio mokymo kokybė yra vienas iš Lisabonos strategijoje nustatytų Europos Sąjungos prioritetų. Kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimo įgyvendinimui Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai  kartu su kitais 5 partneriais vykdys projektą „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“. Projekto trukmė – 2012 10 01–2014 09 30.

CREATE4COMPETE - KŪRYBIŠKUMAS SVV KOMPETENCIJOMS IR KONKURENCINGUMUI DIDINTI Nr.LPR1/010/120

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas kartu su partneriais: Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva), Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais (Rusija) ir fondu „Victoria“ (Rusija) įgyvendina projektą „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ pagal 2007 – 2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Programos 2 prioritetas:„Skatinti socialinę, ekonominę ir erdvinę plėtrą“. Priemonė: „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas ir darbo rinkos vystymas“.