Pradžia / Paslaugos / Dokumentai / Prekių kilmės dokumentai Versija spausdinimui

Prekių kilmės dokumentai

PATVIRTINTA

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos valdybos

2016 m. gruodžio 20 d. posėdyje

NELENGVATINĖS PREKIŲ KILMĖS SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

1. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatas – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnauda, darbo ir kitų išlaidų tikrumu.

2. Lietuvos Respublikoje nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vadovaudamiesi 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr.2015/2446, papildančiu išsamiomis taisyklėmis ir patikslinančiu kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, 2015 m. lapkričio 24 d. komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo taisyklės bei 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymo Nr. XII-2694 40 straipsniu.

3. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatų bei paraiškų jiems gauti blankai turi atitikti Finansų ministerijos nustatytus pavyzdžius.

4. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatų blankai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis, o paraiškų blankai - lietuvių kalba.

5. Sertifikato blanko formatas – 210 x 297 mm; leistini maksimalūs nukrypimai – 5 mm mažiau ir 8 mm  daugiau  už  nustatytus  matmenis. Sertifikatų blankai spausdinami baltame (be mechaninių priemaišų) rašomajame popieriuje, kurio kvadratinis metras turi sverti ne mažiau kaip 64 gramus. Blankai privalo būti su apsauginiu atspaustu tinkleliu, kurio paskirtis – išryškinti mechaniniu ar cheminiu būdu padarytus taisymus. Prekių kilmės sertifikato blanko forma pridedama Priede Nr. 1.

6. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatas išduodamas kiekvienai prekių siuntai, įformintai vienu  atsiskaitomuoju dokumentu.

7. Prekių kilmės sertifikatai išduodami prekėms:

        7.1.eksportuojamoms už ES muitų teritorijos ribų;

       7.2 reeksportuojamoms prekėms, turinčioms Sąjungos „muitinės statusą“ ir neturinčioms Sąjungos  „muitinės statuso“, kurioms įforminta „muitinės sandėliavimo procedūra“ Lietuvos muitų teritorijoje;

       7.3 prekėms, turinčioms „laikinai saugomų prekių statusą“, kurios gabenamos pagal išorinio

arba vidinio tranzito  procedūrą;

       7.4  prekėms, parduodamoms į kitas ES valstybes - nares, jeigu ūkio subjektai nurodo, kad jiems tokie dokumentai būtinai reikalingi;

      7.5. dėl akredityvinio apmokėjimo.

8. Prekių kilmės sertifikatai išduodami, jeigu įvykdyti sertifikato išdavimo reikalavimai, t.y.  pateikti šie dokumentai:

       8.1. paraiška arba prašymas išduoti prekių kilmės sertifikatą. Pastovūs - patikimi eksportuotojai prašymą gali pateikti kalendoriniams metams;

       8.2. įmonės registracijos pažymėjimo kopija (kreipiantis pirmą kartą);

       8.3. įgaliojimas darbuotojui, atsakingam už dokumentų pateikimą ir prekių kilmės sertifikato gavimą. Pastovūs - patikimi eksportuotojai įgaliojimą gali pateikti kalendoriniams metams;

       8.4. sąskaita (Invoice)  ar kitas  prekių eksporto dokumentas;

     8.5. sutarties ar užsakymo (jei sudaryta)  kopija;

       8.6. prekių įsigijimo dokumentų kopijos;

      8.7. prekių kilmę patvirtinantys dokumentai:

          8.7.1. prekių kilmės sertifikatai (pateikiant nelengvatinės prekių kilmės sertifikatą, A formos kilmės sertifikatą, prekių judėjimo sertifikatus EUR.1, kurie turi atitikti šias sąlygas:

- turi būti nurodyta siuntėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas;

- gavėjo pavadinimas ir adresas arba „to order“;

 - visi produktą identifikuojantys duomenys: paketų skaičius,  rūšis ir juos žymintys ženklai bei numeriai, produkto bruto ir neto svoriai, kiekis vienetais arba tūris, o jei  transportavimo metu prekių svoris kinta, įprasta taikyti kitus matavimo vienetus;

- nurodyta konkreti prekių kilmės šalis;

- sertifikatai turi būti patvirtinti įgaliotos institucijos antspaudu ir atsakingo asmens parašu;

           8.7.2.  jeigu eksportuojamos prekės yra kilusios ir gautos iš kitų ES valstybių firmų, su gavimo dokumentais pateikiama prekių kilmės tiekėjo deklaracija (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447) arba patvirtinta protokolinio teksto deklaracija sąskaitoje;

           8.7.3. jeigu prekes eksportuoja pats gamintojas, pateikiama trumpas gamybos technologinis aprašymas, pagrindinių medžiagų (žaliavų) įsigijimo dokumentų kopijos ir kodai pagal Europos Bendrijos integruotą  tarifą (TARIC) arba kalkuliacija;

9. Institucijos, išduodančios prekių kilmės sertifikatus, gali pareikalauti papildomų duomenų, jeigu jie reikalingi prekių kilmės nustatymui ir sertifikatų įforminimui. Jeigu trūksta dokumentų, išvardintų šios tvarkos 8 punkte, prekių kilmės sertifikatas neišduodamas. Jei patikrinus pateiktus dokumentus kyla abejonės dėl kilmės šalies tikrumo, skiriama prekių kilmės ekspertizė.

10. Užsakovai dokumentus prekių kilmės sertifikatui gauti gali pateikti asmeniškai, faksu arba elektronine forma, vėliau pateikdami originalus sutikrinimui arba elektroniniu parašu patvirtintas kopijas.

11. Paruoštus sertifikatus atsiima pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jei reikia, duomenų suderinimui su banku ar gavėjo muitinės skyriumi, užsakovui sertifikato projektą galima išsiųsti faksu arba elektroniniu paštu.

12. Paruoštus sertifikatus galima atsiimti naudojantis skubių siuntų kurjeriais, registruotu paštu ar kitais pasirašytinai įteikiamais dokumentų pristatymo būdais, jei pareiškėjas sertifikato paraišką pasirašo eletroniniu parašu.

13. Prekių kilmės sertifikatai išduodami per 8 darbo valandas nuo reikiamų dokumentų pateikimo momento.

14. Prekių kilmės sertifikato pildymas:

  •  1 langelyje Prekių siuntėjas nurodomas eksportuotojas-siuntėjas ir jo adresas.
  •  2 langelyje Prekių gavėjas ir jo adresas  nurodomas prekių gavėjas arba „to order“.
  •  3 langelyje Kilmės šalis nurodoma konkreti šalis arba valstybių susivienijimas (pvz. Europos Sąjunga). Jei gavėjas prašo nurodyti ir konkrečią ES šalį, rašoma: Europos Sąjunga–Lietuva. Trumpinimai neleistini.
  • 4 langelyje Transportas nurodoma transporto priemonės rūšis, numeriai ir maršrutas. Jei tikslių duomenų neturime, langelio galima nepildyti.
  •   5 langelyje  Pastabos. Galima nurodyti: eksporto sąskaitos numerį ir datą; kontrakto (užsakymo) numerį ir datą; akredityvo numerį ir datą; 3 langelyje nurodytos prekių kilmės pagrindą, 20, 21  punktų  atžymas.
  •   6 langelyje Prekės pavadinimas nurodoma: detalus prekės aprašymas, jei žinoma, prekės SS kodo 4 arba šeši skaitmenys pagal jų klasifikavimą Suderintoje sistemoje (Kombinuotoje nomenklatūroje) ir Europos Sąjungos muitų teisės aktų nuostatas), pakuočių skaičius, rūšis ir jų numeriai, bruto svoris.
  •   7 langelyje Prekių kiekis nurodomas prekių kiekis vienetais pagal TARIC mato vienetų žymėjimą.
  •    8 langelyje sertifikato originalo ir kopijos egzemplioriuose nurodoma: sertifikatą išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo vieta, data, įgalioto asmens vardas ir pavardė. Sertifikatas patvirtinamas įstaigos antspaudu ir įgalioto asmens parašu.

15. Paraiška ir bendrosios formos prekių kilmės sertifikatai pildomi spausdintuvu arba ranka spausdintinėmis raidėmis. Sertifikatas pildomas anglų arba rusų kalba. Išimtinais atvejais, kai prekės parduodamos pagal akredityvą, sertifikatas gali būti pildomas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Neužpildytų langelių vietos perbraukiamos įstrižaine, kad vėliau nebūtų galima įrašyti papildomų duomenų.

16. Atsižvelgiant į importo ir eksporto tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gali būti išduota viena ar daugiau sertifikato originalo kopijų, kurių numeris atitinka originalo numerį.

17. Jei eksportuojamų prekių sąrašas netelpa viename blanke:

        17.1 galima jį tęsti kitame blanke suteikiant pirmojo sertifikato numerį. Sertifikato numerio taisymas turi  būti patvirtintas, sertifikatą išduodančio asmens parašu ir rūmų antspaudu.

        17.2 galima panaudoti sekančio numerio blanko komplektą su nuoroda pirmajame 6 langelio pabaigoje „tęsinys“, sekančio numerio 6 langelio viršuje atžymint „sertifikato Nr....tęsinys“.

18. Kad išvengti klaidų, prieš išduodant sertifikatą, rekomenduotinas dvigubas patikrinimas, t.y. privalo būti  patikrinta dviejų  atskirai  dirbančių darbuotojų.

19. Visi pataisymai sertifikate turi būti patvirtinti asmens, išdavusio sertifikatą, parašu, o jam nesant kito rūmų atstovo, turinčio teisę išduoti sertifikatus, parašu bei rūmų antspaudu, įrašant „pakeitimai patvirtinti“ („alteration approved“). Kiekio taisyti negalima. Pataisymus paraiškoje parašu tvirtina pareiškėjo atstovas.

20. Jei sertifikate klaidos netaisomos, galima anksčiau išduotą sertifikatą pakeisti nauju, 5  langelyje atžymint „šis sertifikatas panaikina ir pakeičia sertifikatą Nr.... išduotą (data)“ Pareiškėjas  privalo anksčiau išduotą sertifikato originalą  ir kopiją  grąžinti.

21. Jeigu sertifikatas pametamas ar kitaip prarandamas, sertifikatus išduodanti institucija, pagal eksportuotojo paraišką ir pateiktus dokumentus, gali išduoti dublikatą, kurio 5 langelyje įrašoma „Dublikatas“ ir nurodoma pirmojo sertifikato numeris ir išdavimo data. Sertifikatas išduodamas nauja data.

22. Išimtiniais atvejais, kai dėl pateisinamų priežasčių prekių kilmės sertifikatas nebuvo laiku įformintas, jis gali būti išduotas po prekių eksporto, o 5 langelyje įrašoma „Išduotas po eksportavimo“(„Issued retrospectively“). Eksportuotojo prašyme turi būti nurodyta vėlavimo priežastis ir papildomai  pateikta prekių  eksporto deklaracijos kopija.

23. Kai prekės, esančios muitinės priežiūroje, persiunčiamos visos arba dalimis už ES muitinės teritorijos ribų arba ES teritorijoje, kilmės įrodymo dokumentą - sertifikatą  galima pakeisti vienu arba keliais sertifikatais, jeigu  eksportuotojas - siuntėjas, patvirtina kilmę ir prekių esamumą Lietuvos muitinės sandėliuose, pateikdamas dokumentus.

24. Sertifikatus išduodanti institucija privalo saugoti dokumentus ne mažiau kaip dvejus metus, išsaugojant informacijos konfidencialumą. Praėjus privalomam saugojimo terminui, dokumentai sunaikinami (susmulkinami arba sudeginami), surašant dokumentų sunaikinimo aktą.

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Vienintelis pelno centras yra klientas.

Peteris Druckeris

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

„Verslo pasaulį moterys daro geresnį“
 

Verslo pasaulį moterys daro geresnį.

Asta Šileikienė, Verslo moterų tinklo Lietuvoje iniciatorė

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;