Pradžia / Naujienos / Rūmų naujienos / Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus Versija spausdinimui

Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus

Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus

Kandidatus į Prienų rajono savivaldybės merus arba juos atstovaujančius bendrapartiečius „egzaminavo“ verslininkai.

Susitikime su verslininkais dalyvavo aštuo­ni pretendentai į merus (neda­lyvavo Juozas Krikštolaitis ir Jo­nas Vilionis). Jie visi tvirtino, kad nori ir yra pasirengę tarnauti savo krašto žmonėms. Skiriasi tik jų požiūris į reformų bei permainų svarbą. Vieni mano, kad visose srityse būtinos kardina­lios reformos. Kiti galvoja, kad užtenka tik eiti teisinga linkme, yra ir abejojančių permainų galimybe, nes „…meras nieko negali“.

Po prisistatymų likę septyni kandidatai (Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepriklau­so­mų kan­di­datų sąrašo Prienų kraš­tas“ ly­deris ir kandidatas į merus Egidijus Visockas toliau diskusijoje nedaly­vavo) atsakinėjo į konkrečius klau­simus. Juos kandidatams verslinin­kai parinko „panaršę“ po preten­dentų rinkimų programas ir atsi­žvelgdami į gimi­nystę su verslu.

Gintauto Bartulio manymu, tik privati ir viešoji partnerystė gali atgai­vinti apleistas buvusių karei­vinių ir kitas teritorijas. Pasak jo, spren­džiant šią problemą svarbiau­sia išsiaiškinti situaciją bei priežas­tis, kodėl kai kurie pastatai liko „bešei­mi­ninkiai“, ir kuo plačiau paskleisti žinią apie galimybę ir sąlygas naujoms investicijoms.

Antanas Gustaitis smulkaus verslo plėtrą kaime sieja su biokuro įmonėlių kūrimu, o Alvydas Vaice­kauskas naujų darbo vietų kūrimą – su lankstesne mokesčių politika ir infrastruktūros gerinimu. Kandidato nuomone, savivaldybės biudžete verslo paramai planuojama skirti 5000 eurų suma – niekingai maža.

Paklausta apie savivaldybės viziją, Loreta Jakinevičienė sakė, kad pir­miausia reikia atsiversti strateginį planą ir prisiminti jame numatytus prioritetus. O atsakydama į klausimą dėl administracijos komandos forma­vimo, kandidatė buvo labai lakoniška. Pasak jos, „…kol biudže­tas dirbs taip, kaip nedirba verslas, tvarkos ir teisingumo nebus“.

Kandidatė į merus Rima Zablac­kienė ir Joną Vilionį pavadavęs vals­tie­čių sąrašo narys Martynas Butkevičius sulaukė klausimų, su­sijusių su jų programose įrašytų konk­rečių objek­tų renovacija. Rimos Zablackienės teigimu, keletą metų privačių inves­tuotojų nesudominusio „Revuonos“ viešbučio renovacijos naštą turi prisiim­ti savivaldybė ir vieš­bučio teritoriją pritaikyti turizmui.

Martynas Butkevičius Prienų autobusų stoties rekonstrukciją sieja arba su patvirtintu projektu (reno­vaciją vykdo stoties teritorijoje be­siku­rianti verslo įmonė), arba su privatizacija.

Algis Marcinkevičius kaip vieną iš prioritetinių darbų yra įsirašęs rū­pestį ke­lio Prienai – Išlaužas – Kau­nas rekonstrukciją. Šios problemos spren­dimą jis sieja su kaimyninių Birš­tono, Kauno rajono ir miesto sa­vivaldybių vadovų parama, bel­džian­tis į Vyriausybės „kišenę“ dėl lėšų sky­rimo.

Atsakydamas į klausimą apie bendradarbiavimą su verslu Arūnas Vaidogas tvirtino, kad svarbiausia dirbti kartu. Būtent tai, ko per pa­s­taruosius ketverius metus labiau­siai ir pasigedo verslo bendruomenė.

Gal todėl, kad, pasak kai kurių susitikimo dalyvių, savivaldybė su verslu kalbėjosi kaip nebylys su kurčnebyliu, ir nebuvo jokio kalbėji­mosi, o juo labiau susikalbėjimo. To­dėl diskusijos metu tik su apgailes­tavimu buvo kalba­ma apie vietos valdžios dėmesį verslo aplinkai, savi­valdybininkų ir verslo atstovų išvykas į kaimyninių šalių savival­dybes, bendrus su kaimynais pro­jektus, įvaizdžio formavimą ir kitus abiems pusėms rūpimus klausimus.

Ramutė Šimukauskaitė, Prienų ir Birštono laikraštis „Gyvenimas“

Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus
Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus

Reklama dešinėje 5 pozicija

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Š Sekm
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

 

 

Dieve, duok man kantrybės, kad nesipriešinčiau tam, ko negaliu pakeisti, drąsos – kad pakeisčiau tą, ką galiu, ir išminties – kad visada sugebėčiau viena nuo kita atskirti.

Kurtas Vonegutas

Renginių kalendorius

‹‹ 2019, Gruodis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Jei surinkti mokesčiai bus švaistomi be atsakomybės, valstybėje jų niekada neužteks
 

Jei surinkti mokesčiai bus švaistomi be atsakomybės, valstybėje jų niekada neužteks

Audrius Gražėnas, UAB „Centrako“ vadovas

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;