Pradžia / Naujienos / Rūmų naujienos / Ar turizmas išgelbės Prienus? Versija spausdinimui

Ar turizmas išgelbės Prienus?

Praėjusią savaitę Prienų ra­jono savivaldybės mero Al­vydo Vaicekausko iniciatyva vy­kusių verslo pietų metu buvo pratęsta diskusija dėl  Trišalės verslo ta­ry­bos steigimo.

Prieniškių verslininkų ir savival­dybės vadovų planams pritarė ir pietuose dalyvavę KPPA rūmų pre­zidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šilei­kis, kurie pasidalino šioje sri­tyje sukaupta kauniečių patirtimi. Kau­­ne Verslo taryba, į kurią savo atsto­vus (po penkis) deleguoja rūmai ir pramonininkai bei savival­dybės Taryba, veikia jau trejus me­tus.  Jos nauda – akivaizdi. Verslo taryba padeda savivaldybės Tarybai priimti teisingesnius spren­dimus, suteikia jiems ekonominę argu­men­taciją.

Verslo tarybos nuostatos taip pat svarbios ir kasmet peržiūrint darbų prioritetus. Be to, taip kuriama ir bendradarbiavimo kultūra. Pasak kalbėjusiųjų, aktyviai veikianti Vers­lo taryba – tai ir savotiška eks­pertų grupė, suteikianti saugumo ir pa­dedanti išvengti politinių nesą­monių.

Apsispręsta ir dėl Prienų ūki­nin­kų sąjungos dalyvavimo Verslo ta­ryboje. Daugumos pokalbio da­lyvių nuomone, šiandien nėra ribos tarp ūkininko ir verslininko. Ir ūkinin­kams, ir verslininkams vieno­dai svar­bu, kas parašyta Prienų rajono strateginiame plane 2011–2019 metams. Savivaldybės specia­listų teigimu, šiame, nuolat atnau­jina­mame plane sudėti savivaldybės no­rai, ta­čiau, kaip juos sekasi įgyven­di­nti, papasakoti nelabai kas galėjo. Pa­klaustas apie sritį, kuriai teikia­mas prioritetas, savivaldybės ad­mi­­nistra­cijos Investicijų skyriaus ve­dėjas Vytautas Griauslys paminėjo tu­rizmą. Verslininkams kilo abejo­nių, ar tikrai mes turime tiek traukos taš­kų, jog galėtume tikėtis, kad turiz­mas išgelbės Prienus.

Žemės ir žemės nuomos mo­kesčių klausimu meras šį kartą buvo liberalesnis. Pasak jo, turėtų būti svarstomas klausimas dėl žemės nuo­mos mokesčio sumažinimo ko­mercinės paskirties sklypams. Tu­rėtų sunerimti ir apleistų bei ne­naudojamų pastatų savininkai, nes jų turto mokestį planuojama pa­didinti iki 3 proc.

Pietų metu buvo kalbėtasi ir apie kelio Prienai – Kaunas rekons­t­rukcijos problemas, buvusio „Re­vuonos“ viešbučio ir Nemuno kran­tinės situaciją, diskutuota kitais aktualiais klausimais.

Reklama dešinėje 5 pozicija

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Š Sekm
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 

 

Tikras optimistas remiasi ne tokiu įsitikinimu, kad viskas bus gerai, o tokiu, kad ne viskas bus blogai.

Žanas Diuturas

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Liepa ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Jeigu mes savo įmonėje kilusias problemas spręstume taip, kaip problemas sprendžia vyriausybė, tai būtume bankrutavę.
 

Jeigu mes savo įmonėje kilusias problemas spręstume taip, kaip problemas sprendžia vyriausybė, tai būtume bankrutavę.

Vladas Jakaitis, Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkalnija“ gen. direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;