Tarybos reglamentas

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

  

1. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau rūmų) tarybos nariai ir jų pareigos

 

1.1. Rūmų taryba, kurią sudaro generalinėje asamblėjoje išrinkti rūmų narių atstovai nuo korporacijų (verslo šakų) ir rūmų teritorinių padalinių (filialų bei atstovybių), vadovauja veiklai tarp generalinių asamblėjų.

1.2. Tarybos veikla remiasi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais rūmų veiklą, rūmų įstatais ir šiuo reglamentu.

1.3. Tarybos darbui vadovauja rūmų prezidentas, o jam nesant vienas iš prezidiumo narių.

2. Tarybos narių teisės ir pareigos

2.1. Tarybos nutarimai jos nariams yra privalomi.

2.2. Kiekvieno tarybos nario pareiga stengtis, kad taryba būtų darbinga ir veiktų organizuotai.

2.3. Nepasitikėjimas tarybos nariu gali būti pareikštas tik rūmų tarybos posėdyje.

2.4. Atstovauti tarybą  įgaliojami jos konkretūs nariai. Atstovauti tarybą, kai to reikalauja aplinkybės, narys gali ir be įgaliojimų, tačiau privalo griežtai laikytis tarybos nutarimų. Abiem atvejais būtina atsiskaityti artimiausiame tarybos posėdyje.

2.5. Savo  narių priimtus sprendimus rūmų taryba gali pakeisti.

2.6. Rūmų tarybos narys turi teisę atsistatydinti  pateikęs prieš 30 dienų raštišką pareiškimą.

2.7. Rūmų tarybos narys netenka įgaliojimų tais atvejais, kaip numato rūmų įstatai, p.7.4.7. ir p.7.4.9.

2.8. Rūmų generalinis direktorius privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

3. Tarybos funkcijos

 

3.1. Atstovauja rūmų nariams bendradarbiaujant su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis.

3.2. Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo nariams rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo.

3.3. Vadovauja rūmų komitetų ir teritorinių padalinių veiklai formuojant vieningą ekonominę politiką.

3.4. Nustato stojamojo ir einamojo rūmų nario mokesčių dydžius ir mokesčių mokėjimo tvarką.

3.5. Priima sprendimus dėl rūmų filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo; tvirtina filialų nuostatus ir atstovybių įgaliojimus.

3.6. Rūmų prezidentui pasiūlius, ketveriems metams skiria rūmų administracijos vadovą - generalinį direktorių ir tvirtina jo atlyginimą.

3.7. Tvirtina rūmų biudžetą ir jo vykdymo ataskaitą.

3.8. Generalinei asamblėjai siūlo prezidento, viceprezidentų ir revizinės komisijos pirmininko kandidatūras.

3.9. Atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja rūmų įstatymui, kitiems įstatymams ir rūmų įstatams.

4. Tarybos posėdžių tvarka

4.1. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Tarybos funkcijas tarp tarybos posėdžių vykdo prezidiumas ir rūmų administracija.

4.2. Posėdžių vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, K.Donelaičio g. 8. Prezidiumo siūlymu gali būti rengiami išvažiuojamieji tarybos posėdžiai, iš anksto nurodant jų vietą.

4.3. Neeilinius tarybos posėdžius kviečia prezidentas savo iniciatyva arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 tarybos  narių.

4.4. Posėdžių darbotvarkę teikia prezidentas apsvarstęs prezidiume. Darbotvarkę galima pakeisti, jei tam pritaria dauguma tarybos narių. Tarybos posėdžiai vyksta griežtai laikantis darbotvarkės.

4.5. Rūmų administracija išplatina pranešimus apie tarybos posėdžius kartu su jų darbotvarkės ir nutarimų projektais prieš savaitę. Tuo pačiu pranešamas posėdžio laikas ir vieta.

4.6. Tarybos posėdžiams pirmininkauja prezidentas, o jam nedalyvaujant, prezidento įgaliotas vice -prezidentas.

4.6. Kiekvienas tarybos narys privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, iš anksto apie tai praneša prezidentui ir pateikia savo nuomonę darbotvarkės klausimais raštu.

4.7. Tarybos nariui be svarbios priežasties nedalyvaujančiam posėdžiuose, taryba gali sustabdyti įgaliojimus, rekomenduodama korporacijai ar teritoriniam padaliniui, kurį atstovavo narys, išrinkti kitą atstovą.

4.8. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nemažiau kaip pusė tarybos narių ir sprendimai bei nutarimai yra priimti, jeigu už juos pasisako dauguma dalyvaujančių narių.

4.9. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumo nariai, o taip pat kviestieji asmenys, suderinus su prezidentu.

4.10. Teisę pasisakyti posėdžio dalyviams, ne tarybos nariams, suteikia prezidentas.

4.11. Balsavimo rezultatai protokoluojami. Vardinis balsų fiksavimas atliekamas tuo atveju, jeigu to reikalauja 1/3 tarybos narių, dalyvaujančių posėdyje. Esant atviram balsavimui, kiekvienas tarybos narys gali pareikalauti, kad jo balsavimas arba atskira nuomonė būtų užprotokoluota. Slaptai balsuojama, jeigu to reikalauja prezidentas arba 1/3 posėdyje dalyvaujančių narių.

4.12. Nepriėmus nutarimo pirmu svarstymu, gali būti sudaryta derinimo komisija, kurios darbo rezultatai vėl pateikiami tarybai balsuoti. 

4.13. Tarybos sprendimai ir nutarimai (išskyrus operatyvinius) priimami iš anksto parengtų projektų pagrindu. Kai reikalinga, galutinai redaguojama tarybos posėdžio metu.

4.14. Neparuošti klausimai, atsižvelgus į sprendimo svarbą ir skubotumą, nukeliami į artimiausią posėdį arba pavedama keliems tarybos nariams paruošti juos posėdžio metu.

4.15. Kiekvieno posėdžio pradžioje prezidentas ar pirmininkaujantis vice-prezidentas praneša apie praėjusių posėdžių nutarimų vykdymą.

4.16. Pasisakymų referuojamais klausimais ir diskusijų laiko reglamentą nustato pirmininkaujantis. Tarybos nariai, kalbėdami posėdžio metu, gali pasisakyti tik svarstomu klausimu, privalo kalbėti trumpai ir konstruktyviai. To nesilaikančius pirmininkaujantis privalo perspėti ir nutraukti pasisakymą.

4.17. Tarybos posėdžių protokolus rengia rūmų administracija ir pateikia rūmų prezidentui ne vėliau kaip per savaitę po posėdžio. Protokolus pasirašo prezidentas ir sekretoriaujantis asmuo. Tarybos nariui pageidaujant jam gali būti įteikta protokolo kopija arba išrašas.

4.18. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos darbo reglamentas priimamas rūmų taryboje rūmų prezidiumo teikimu. Reglamentas įsigalioja nuo priėmimo dienos.

Reglamentas priimtas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryboje 2000 metų kovo 14 d.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

prof. M.Rondomanskas

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios. 

Kinų patarlė

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.
 

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.

Thomas Andrew FOLEY, UAB „Baltijos kvapai“ direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;