Pradžia / Apie Rūmus / Veiklos pagrindai / Šakių atstovybės nuostatai Versija spausdinimui

KPPAR Šakių atstovybės nuostatai

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ

ŠAKIŲ ATSTOVYBĖS NUOSTATAI 

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Atstovybės pavadinimas - Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių astovybė; toliau šiuose nuostatuose vadinama Atstovybe.

1.2. Teisinė forma - juridinio asmens atstovybė. Atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmai), kaip juridinio asmens, vardu.

1.3. Atstovybė yra atskiras Rūmų padalinys, turintis savo atskirą buveinę.

1.4. Pagrindinis Atstovybės tikslas - atstovauti teisėtiems Rūmų narių interesams, juos ginti santykiuose su valstybės bei vietos piliečių savivaldos institucijomis ir realizuoti Rūmų uždavinius skatinant verslų plėtrą Atstovybės atstovaujamoje teritorijoje.

1.5. Atstovybė veikia pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatus ir šiuos Rūmų tarybos patvirtintus atstovybės nuostatus, o taip pat kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus.

1.6. Atstovybė valdo ir naudoja Rūmų suteiktas pagrindines priemones ir disponuoja Rūmų jam patikėtomis lėšomis. Atstovybės turtas apskaitomas Rūmų balanse.

1.9. Atstovybės veiklos trukmė neribota.

1.10. Atstovybės steigimo iniciatyvos teisė priklauso ne mažiau nei trijų Rūmų narių grupei, atstovaujančiai Rūmams Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

1.11. Atstovybė steigiama narių prašymu Rūmų tarybos sprendimu.

2 straipsnis. Atstovybės veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Atstovybė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatuose, Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose.

2.2. Atstovybė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja nuostatams, yra reikalinga Atstovybės tikslams pasiekti.

2.3. Atstovybė savo misiją įgyvendina ruošdama pasiūlymus ir rekomendacijas valstybės bei vietos savivaldos institucijoms ekonominės politikos srityje, formuojant plačią verslo savivaldą, rengiant ir įgyvendinant vidaus ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo (partnerysčių) strategiją.

2.4. Atstovybė, vykdydama atitinkamas Rūmų funkcijas, yra socialinis partneris ir darbdavių atstovas.

2.5. Atstovybės veiklos tikslai:

2.5.1. Vykdyti Rūmų funkcijas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje;

2.5.2. Derinti veiklą pagal Generalinėje asamblėjoje ir Rūmų taryboje patvirtintas programines veiklos nuostatas ir Rūmų veiklos planą formuojant palankią verslo skatinimo ir palaikymo politiką Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

2.5.3. Atstovauti Rūmų narių interesams santykiuose su Šakių rajono savivaldybės ir bendruomeninėmis institucijomis.

2.5.4. Skatinti privataus verslo, profesinių sąjungų, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą, diegiant ir plėtojant socialiai atsakingo verslo veiklos principus.

3 straipsnis. Atstovybės funkcijos

3.1. Derina Rūmų veiklą, atstovauja Rūmams bei jų nariams bendradarbiaujant su valstybės ir bendruomeninėmis institucijomis Šakių rajono savivaldybėje.

3.2. Rengia ir teikia pasiūlymus Kauno PPA rūmų tarybai, Šakių rajono savivaldybės administracijai ūkio plėtros ir verslo aplinkos gerinimo klausimais;

3.3. Atstovauja Rūmams ir jų nariams parodose, konferencijose ir kituose Šakių rajono savivaldybės renginiuose;

3.4. Teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.

3.5. Organizuoja, informacinius – konsultacinius seminarus, verslininkų klubinius susitikimus, konferencijas bei kitus renginius.

3.6. Atstovybė gali atlikti kitas Rūmų tarybos deleguotas funkcijas ir turėti civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias jos veiklos principams, šiems nuostatams, Rūmų įstatams, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

3.7. Atstovybė turi teisę vykdyti veiklas, kurios nurodytos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatuose.

4 straipsnis. Narystė Atstovybėje

4.1. Priėmimo į Atstovybės narius bei narystės nutraukimo tvarka ir sąlygos, narių teisės ir pareigos yra nurodytos Rūmų įstatuose. Atstovybė šia tvarka vadovaujasi.

5 straipsnis. Atstovybės valdymas

5.1. Atstovybės vadovas:

5.1.1. Atstovybės vadovas dirba visuomeniniais pagrindais.

5.1.2. Atstovybės nariai 4 metų kadencijai renka atstovybės vadovą.

5.1.3. Jei narių yra 15 ir daugiau, 4 metų kadencijai renkama taryba iš 3 narių. Atstovybės vadovą renka atstovybės nariai iš atstovybės tarybos narių

5.1.4. Jei narių yra 30 ir daugiau, atstovybė turi būti įregistruota kaip Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Filialas.

5.2. Atstovybės koordinatorius:

5.2.1. Yra Rūmų administracijos darbuotojas, paskirtas Rūmų generalinio direktoriaus ir tiesiogiai jam pavaldus.

5.2.2. Atstovauja Atstovybei organizaciniuose reikaluose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, o taip pat santykiuose su valstybės ir vietos bendruomeninėmis institucijomis Šakių rajone.

5.2.3. Organizuoja Atstovybės ūkinę veiklą;

5.2.4. Atsako už Rūmų biudžeto straipsnių, apibrėžiančių Atstovybės veiklą, vykdymą;

5.2.5. Už savo veiklą atsiskaito Rūmų generaliniam direktoriui.

6 straipsnis. Atstovybės turtas, lėšos ir atsiskaitymai

6.1. Atstovybės turtas apskaitomas Rūmų balanse. Visa finansinė apskaita ir buhalteriniai dokumentai pateikiami Rūmų administracijai kas mėnesį.

6.2. Atstovybės lėšas sudaro:

6.2.1. Narių mokesčių dalis, kurios dydį nusprendžia Rūmų taryba;

6.2.2. Pajamos už suteiktas paslaugas;

6.2.3. Valstybės lėšos, skirtos valstybės remiamoms programoms įgyvendinti;

6.2.4. Skolintos lėšos;

6.2.5. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui.

6.2.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

6.3. Atstovybės lėšos apskaitomos atskiru Rūmų biudžeto straipsniu ir yra naudojamos Atstovybės veiklai finansuoti, Atstovybės darbuotojų darbo užmokesčiui.

6.4. Stojamasis nario mokestis tenka Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams.

7 straipsnis. Atstovybės veiklos nutraukimas             

7.1. Atstovybė likviduojama Rūmų tarybos sprendimu.

7.2. Atstovybė likviduojama, jeigu:

7.2.1. dėl objektyvių priežasčių (Atstovybei tapus nemokia ir pan.) sprendimą dėl Atstovybės likvidavimo priėmė Rūmų Generalinė asamblėja arba Rūmų taryba.

7.2.2. Rūmai likviduojami;

7.3. Likvidavimo atveju Rūmų taryba paskiria Atstovybės likvidatorius, kurie tvarko visus, susijusius su Atstovybės likvidavimu, reikalus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Atstovybės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir jų funkcijas atlieka likvidatorius.

8 straipsnis. Atstovybės nuostatų keitimas

8.1. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti Atstovybės nuostatus turi Atstovybės vadovas, Atstovybės atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas bei Rūmų taryba. Atstovybės nuostatus keičia ar papildo Rūmų taryba savo sprendimu.

8.2. Pakeistus ar papildytus Atstovybės nuostatus pasirašo Rūmų tarybos, priėmusios sprendimą pakeisti ar papildyti nuostatus, įgaliotas asmuo.

8.3. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

Nuostatai patvirtinti 2015 m. liepos 7 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos sprendimu. Protokolo Nr. 15-07

Prezidentas    Benjaminas Žemaitis

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios. 

Kinų patarlė

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.
 

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.

Thomas Andrew FOLEY, UAB „Baltijos kvapai“ direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;