Pradžia / Apie Rūmus / Veiklos pagrindai / Prienų atstovybės nuostatai Versija spausdinimui

KPPAR Prienų atstovybės nuostatai

 KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ

PRIENŲ ATSTOVYBĖS NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Atstovybės pavadinimas - Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų astovybė; toliau šiuose nuostatuose vadinamas Atstovybe.

1.2. Teisinė forma - juridinio asmens atstovybė. Atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmai), kaip juridinio asmens, vardu.

1.3. Atstovybė yra atskiras Rūmų padalinys, turintis savo atskirą buveinę.

1.4. Pagrindinis Atstovybės tikslas - atstovauti teisėtiems Rūmų narių interesams, juos ginti santykiuose su valstybės bei vietos piliečių savivaldos institucijomis ir realizuoti Rūmų uždavinius skatinant verslų plėtrą Atstovybės atstovaujamoje teritorijoje.

1.5. Atstovybė veikia pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatus ir šiuos Rūmų tarybos patvirtintus atstovybės nuostatus, o taip pat kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus.

1.6. Atstovybė  valdo ir naudoja Rūmų suteiktas pagrindines priemones ir disponuoja Rūmų jai patikėtomis lėšomis. Atstovybės  turtas apskaitomas Rūmų balanse.

1.9. Atstovybės veiklos trukmė neribota.

1.10. atstovybės  steigimo iniciatyvos teisė priklauso ne mažiau nei trijų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių grupei, atstovaujančiai Rūmams Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

1.11. Atstovybė steigiama narių prašymu Rūmų tarybos sprendimu.

 

2 straipsnis. Atstovybės veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Atstovybė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatuose, Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose.

2.2. Atstovybė savo misiją įgyvendina ruošdama pasiūlymus ir rekomendacijas valstybės bei vietos savivaldos institucijoms ekonominės politikos srityje, formuojant plačią verslo savivaldą, rengiant ir įgyvendinant vidaus ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo (partnerysčių) strategiją.

2.3. Atstovybė, vykdydama atitinkamas Rūmų funkcijas, yra socialinis partneris ir darbdavių atstovas.

2.4. Atstovybės veiklos tikslai:

2.4.1. Vykdyti Rūmų funkcijas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje;

2.4.2. Derinti veiklą pagal Generalinėje asamblėjoje ir Rūmų taryboje patvirtintas programines  veiklos nuostatas ir Rūmų veiklos planą formuojant palankią verslo skatinimo ir palaikymo politiką Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

2.4.3. Atstovauti Rūmų narių interesams santykiuose su Prienų rajono savivaldybės ir vietos piliečių savivaldos institucijomis.

2.4.4. Skatinti privataus verslo, profesinių sąjungų, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą, diegiant ir plėtojant socialiai atsakingo verslo veiklos principus.

3 straipsnis. Atstovybės funkcijos

3.1. Derina Rūmų veiklą, atstovauja Rūmams bei jų nariams bendradarbiaujant su valstybės ir vietos piliečių savivaldos institucijomis  Prienų rajono savivaldybėje.

3.2. Rengia ir teikia pasiūlymus Kauno PPA rūmų tarybai, Prienų rajono savivaldybės administracijai  ūkio plėtros ir verslo aplinkos gerinimo klausimais;

3.3. Atstovauja Rūmams ir jų nariams parodose, konferencijose ir kituose  rajono savivaldybės renginiuose;

3.4. Teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.

3.5. Organizuoja, informacinius – konsultacinius seminarus, verslininkų klubinius susitikimus,  konferencijas bei kitus renginius.

3.6. Atstovybė gali atlikti kitas Rūmų tarybos deleguotas funkcijas ir turėti civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias jos veiklos principams, šiems nuostatams, Rūmų įstatams, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

3.7. Atstovybė turi teisę vykdyti veiklas, kurios nurodytos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatuose.

4 straipsnis. Narystė Atstovybėje  

4.1. Priėmimo į Atstovybės  narius bei narystės nutraukimo tvarka ir sąlygos, narių teisės ir pareigos yra nurodytos Rūmų įstatuose. Atstovybė šia tvarka vadovaujasi.

5 straipsnis. Atstovybės valdymas

5.1. Atstovybės vadovas:

5.1.1. Atstovybės nariai iš savo tarpo 4 metų kadencijai, bet ne ilgiau nei Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų tarybos kadencija, renka atstovybės vadovą.

5.1.2. Atstovybės vadovas atstovauja santykiuose su valstybės ir vietos piliečių savivaldos institucijomis Prienų rajone

5.1.3. Atstovybės vadovo pareigos yra visuomeninės.

5.2. Atstovybės taryba:

5.2.1. Jei narių yra 15 ir daugiau, 4 metų kadencijai renkama taryba iš 3 narių.

5.3. Atstovybės sekretorius:

5.3.1. Yra Rūmų administracijos darbuotojas, paskirtas Rūmų generalinio direktoriaus ir tiesiogiai jam pavaldus;

5.3.2. Atstovauja Atstovybei organizaciniuose reikaluose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.3.3. Atsako už Rūmų biudžeto straipsnių, apibrėžiančių Atstovybės veiklą, vykdymą;

5.3.4. Už savo veiklą atsiskaito Rūmų generaliniam direktoriui.

6 straipsnis. Atstovybės turtas, lėšos ir atsiskaitymai

6.1. Atstovybės turtas apskaitomas Rūmų balanse. Visa finansinė apskaita ir buhalteriniai dokumentai pateikiami Rūmų administracijai kas mėnesį.

6.2. Atstovybės lėšas sudaro:

6.2.1. Narių mokesčių dalis, kurios dydį nusprendžia Rūmų taryba,

6.2.2. Pajamos už suteiktas paslaugas,

6.2.3. Valstybės lėšos, skirtos valstybės remiamoms programoms įgyvendinti;

6.2.4. Skolintos lėšos.

6.2.5. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui;

6.2.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

6.3. Atstovybės lėšos apskaitomos atskiru Rūmų biudžeto straipsniu ir yra naudojamos Atstovybės veiklai finansuoti, vadovo, Atstovybės darbuotojų  darbo užmokesčiui.

6.4. Atstovybės teritorijoje veikiančių įmonių nario mokestis. Stojamasis nario mokestis tenka Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams.

 

7 straipsnis. Atstovybės veiklos nutraukimas

7.1. Atstovybė likviduojama Rūmų tarybos sprendimu.

7.2. Atstovybė likviduojama, jeigu:

7.2.1. dėl objektyvių priežasčių (Atstovybei tapus nemokia ir pan.) sprendimą dėl Atstovybės likvidavimo priėmė Rūmų taryba.

7.2.2. Rūmai likviduojami;

7.3. Likvidavimo atveju Rūmų taryba paskiria Atstovybės likvidatorius, kurie tvarko visus, susijusius su Atstovybės likvidavimu, reikalus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Atstovybės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir jų funkcijas atlieka likvidatorius.

8 straipsnis. Atstovybės nuostatų keitimas

8.1. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti Atstovybės nuostatus turi Atstovybės vadovas, Atstovybės atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas bei Rūmų taryba. Atstovybės nuostatus keičia ar papildo Rūmų taryba savo sprendimu.

8.2. Pakeistus ar papildytus Atstovybės nuostatus pasirašo Rūmų tarybos, priėmusios sprendimą pakeisti ar papildyti nuostatus, įgaliotas asmuo.

8.3. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

Benjaminas Žemaitis

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Reklama – patikimiausia laikraščio dalis. 

Tomas Džefersonas

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Visas partijas vienija paniška baimė atsisakyti bet kokių funkcijų, perduoti jas vykdyti Rūmams.
 

Visas partijas vienija paniška baimė atsisakyti bet kokių funkcijų, perduoti jas vykdyti Rūmams.

Rimantas Šidlauskas, LPPAR asociacijos generalinis direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;