Pradžia / Apie Rūmus / Veiklos pagrindai / Marijampoles filialo nuostatai Versija spausdinimui

KPPAR Marijampoles filialo nuostatai

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ

MARIJAMPOLĖS FILIALO

NUOSTATAI 

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Filialo pavadinimas - Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas; toliau šiuose nuostatuose vadinamas Filialu.

1.2. Teisinė forma - juridinio asmens filialas. Filialo steigėjas yra Kauno pekybos, pramonės ir amatų rūmai, teisinė forma - prekybos, pramonės ir amatų rūmai, juridinio asmens kodas 110068545, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmai), kaip juridinio asmens, vardu.

1.3. Filialas yra atskiras Rūmų padalinys, turintis savo atskirą buveinę.

1.4. Pagrindinis Filialo tikslas - atstovauti teisėtiems Rūmų narių interesams, juos ginti santykiuose su valstybės bei vietos piliečių savivaldos institucijomis ir realizuoti Rūmų uždavinius skatinant verslų plėtrą Filialo atstovaujamoje teritorijoje.

1.5. Filialas veikia pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatus ir šiuos Rūmų tarybos patvirtintus filialo nuostatus, o taip pat kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus.

1.6. Filialas valdo ir naudoja Rūmų suteiktas pagrindines priemones ir disponuoja Rūmų jam patikėtomis lėšomis. Filialo turtas apskaitomas Rūmų balanse ir atskirame Filialo balanse.

1.7. Filialo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8. Filialas turi antspaudą su savo pavadinimu, firminį blanką ir naudojasi Rūmų filialui atidaryta sąskaita LR banko įstaigoje.

1.9. Filialo veiklos trukmė neribota.

1.10. Filialo steigimo iniciatyvos teisė priklauso daugiau nei 30-ties Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių grupei, atstovaujančiai Rūmams Marijampolės regione (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybėse).

1.11. Filialas steigiamas narių prašymu Rūmų tarybos sprendimu.

 

2 straipsnis. Filialo veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Filialas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatuose, Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose.

2.2. Filialas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja  nuostatams, yra reikalinga Filialo tikslams pasiekti.

2.3. Filialas savo misiją įgyvendina rengdamas pasiūlymus ir rekomendacijas valstybės bei vietos savivaldos institucijoms ekonominės politikos srityje, formuojant plačią verslo savivaldą, rengiant ir įgyvendinant vidaus ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo (partnerysčių) strategiją.

2.4. Filialas vykdydamas atitinkamas Rūmų funkcijas yra socialinis partneris ir darbdavių atstovas.

2.5. Filialo veiklos tikslai:

2.5.1. Vykdyti Rūmų funkcijas Marijampolės regione;

2.5.2. Derinti veiklą pagal Generalinėje asamblėjoje ir Rūmų taryboje patvirtintas programines  veiklos nuostatas ir Rūmų veiklos planą formuojant palankią verslo skatinimo ir palaikymo politiką Marijampolės apskrityje;

2.5.3. Atstovauti Rūmų narių interesams santykiuose su Marijampolės regiono ir vietos piliečių savivaldos institucijomis.

2.5.4. Skatinti privataus verslo, darbėmių, profesinių sąjungų, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą, diegiant ir plėtojant socialiai atsakingo verslo veiklos principus.

3 straipsnis. Filialo funkcijos

3.1. Derina Rūmų veiklą ir per Filialo tarybą atstovauja Rūmams bei jų nariams bendradarbiaujant su valstybės ir vietos piliečių savivaldos institucijomis Marijampolės regione.

3.2. Rengia ir teikia pasiūlymus Kauno PPA rūmų tarybai, Marijampolės regiono plėtros tarybai ir vietos savivaldos institucijoms ūkio plėtros ir verslo aplinkos gerinimo klausimais;

3.3. Tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindamas kurti Marijampolės regione papildomas darbo vietas.

3.4. Atstovauja Rūmams ir jų nariams parodose, konferencijose ir kituose Marijampolės regiono renginiuose;

3.5. Teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda bendrosios formos prekių kilmės dokumentus.

3.7. Renka ir platina informaciją apie užsienio prekybą ir kooperaciją bei teikia užsienio partneriams informaciją apie savo atstovaujamos teritorijos įmonių veiklą.

3.8. Organizuoja tarptautinius verslo kontaktus bei priima verslo misijas iš užsienio valstybių.

3.9. Organizuoja parodas, muges, konferencijas bei kitus renginius.

3.10. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka dalyvauja  veiklose organizuojant profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą;

3.11. Vykdo eksporto rėmimo politiką ir investicijų į Marijampolės regiono ūkį skatinimo veiklą;

3.12. Filialas gali atlikti kitas Rūmų tarybos deleguotas funkcijas ir turėti civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias jo veiklos principams, šiems nuostatams, Rūmų įstatams, Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

3.13. Filialas turi teisę vykdyti šias veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):

 

Eil. Nr. Veiklos pobūdis Kodas
1. Knygų leidyba 58.11
2. Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba 58.12
3. Laikraščių leidyba 58.13
4. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14
5. Kita leidyba 58.19
6.  Interneto vartų paslaugų veikla 63.12
7. Naujienų agentūrų veikla 63.91
8.  Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla 63.99
9.  Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais 69.20
10.  Pagrindinių buveinių veikla 70.10
11.  Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21
12.  Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 70.22
13.  Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma 71.33
14.  Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas 72.2
15.  Programinės įrangos konsultacijos 72.22.10
16.  Individualių programų kūrimas ir jų įforminimas 72.22.20
17.  Parengtų programinių sistemų tobulinimas, jų pateikimas ir įforminimas 72.22.30
18.  Duomenų apdorojimas  72.30
 19. Kita su kompiuteriais susijusi veikla 72.60
 20. Reklamos agentūrų veikla 73.11
 21. Atstovavimas žiniasklaidai 73.12
22.  Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20
23.  Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas 74.11.30
 24. Finansinių ataskaitų rengimas 74.12.20
 25. Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas 74.12.30
26.  Mokesčių konsultacijos 74.12.40
 27. Veikla susijusi su duomenų bazėmis 72.40
28.  Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa  74.13
29.  Rinkos konjunktūros tyrimas 74.13.10
30.  Viešosios nuomonės tyrimas 74.13. 20
31.  Konsultacinė verslo ir valdymo veikla  74.14
32.  Verslo informacijos paieška ir pateikimas 74.14.10
33. Ginčų tarp verslo partnerių sprendimas, jų sutaikymas 74.14.20
34.  Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos 74.14.30
35.  Fotografavimo veikla 74.20
36.  Vertimo raštu ir žodžiu veikla 74.30
37.  Reklama 74.40
38.  Reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas 74.40.10
39.  Reklamos kūrimas ir jos išdėstymas 74.40.20
40.  Reklamos pristatymas žiniasklaidoje 74.40.30
41.  Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas 74.50
42.  Fotografavimo veikla 74.81
43.  Sekretoriavimo ir vertimo veikla 74.85
44.  Stenografavimo veikla 74.85.10
45.  Korespondencijos tvarkymas 74.85.20
46.  Vertimas raštu ir žodžiu 74.85.30
47. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla 74.87
48.  Asmenų ir firmų kreditingumo vertinimo veikla 74.87.10
49.  Turto, išskyrus nekilnojamąjį, vertinimo veikla 74.87.60
50.  Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla 74.87.20
51.  Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti 75.13
52. Su prekyba susijusių tarnybų veikla, reguliavimas ir parama joms 75.13.70
53. Vadovavimas licencijų išdavimui 75.13.80
54.  Aptarnavimo veikla bendram valdymui palaikyti 75.14
55.  Bendroji personalo parinkimo veikla 75.14.10
56.  Techninis ir profesinis vidurinis mokymas 80.22
57.  Profesinis mokymas 80.22.10
58.  Profesinis specialusis mokymas 80.22.20
59.  Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 80.42
60. Suaugusiųjų profesinis mokymas 80.42.20
61.  Kvalifikacijos tobulinimas 80.42.30
62.  Papildomas mokymas 80.42.40
63.  Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla 82.11
64.  Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla 82.19
65.  Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 82.20
66.  Posėdžių ir verslo renginių organizavimas 82.30
67.  Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla 82.99
68.  Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59
69.  Verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla 91.11
70.  Prekybos rūmų veikla 91.11.10
71.  Verslininkų federacijų ir asociacijų veikla 91.11.20
72.  Bibliotekų veikla 92.51.10
73.  Bibliotekų skaityklų veikla 92.51.20
74.  Lektoriumų veikla 92.51.40
75.  Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla 94.11

4 straipsnis. Narystė Filiale  

4.1. Filialo nariai yra ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai.

4.2. Filialo nariais laikomi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai, veikiantys filialo atstovaujamoje teritorijoje.

5 straipsnis. Filialo valdymas

 

5.1. Filialo valdymo organai yra:

5.1.1. Filialo taryba;

5.1.2. Filialo direktorius.

5.2. Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimo sušaukimas

5.2.1. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 4 metus prieš rūmų Generalinės Asamblėjos susirinkimą.

5.2.2. Susirinkimą šaukia ir medžiagą jam rengia Filialo taryba.

5.2.3. Apie šaukiamą susirinkimą Filialo taryba privalo informuoti Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narius registruotais laiškais arba elektroniniais laiškais ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos, arba kvietimus įteikiant asmeniškai. Jeigu yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Filialo atstovaujamos teritorijos nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo tokia pačia tvarka.

5.2.4. Pranešime apie šaukiamą susirinkimą turi būti nurodyta: Filialo pavadinimas ir adresas, susirinkimo data, vieta ir laikas, darbotvarkės projektas.

5.2.5. Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki susirinkimo Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų nariams turi būti sudaryta galimybės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

5.3. Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas: 

5.3.1. Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas Rūmų tarybai teikia tvirtinti Filialo tarybą iš Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių atstovų ir tvirtina jos darbo reglamentą. 5.3.2. Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas  Rūmų tarybai teikia tvirtinti Filialo tarybos pirmininką, kuris įeina į Filialo tarybos narių skaičių ir iki Generalinės asamblėjos deleguojamas į Rūmų tarybą jos nario teisėmis.

5.3.3. Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas gali teikti Rūmų tarybai siūlymą prieš terminą atšaukti visą Filialo tarybą, bet kurį jos narį ar pirmininką.

5.3.4. Susirinkimo sprendimai yra teisėti, jeigu dalyvauja daugiau negu pusė Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių; jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal skelbto susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.

5.3.5. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Kiekvienas Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narys susirinkime turi po vieną sprendžiamąjį balsą.

5.3.6. Susirinkimui pirmininkauja Filialo tarybos primininkas.

5.3.7. Susirinkime dalyvaujantys Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių atstovai (jei dalyvauja ne nario vadovas, atstovui reikalingas įgaliojimas) registruojami registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo primininkas ir sekretorius, kuris išrenkamas susirinkimo protokolo rašymui.

5.3.8. Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridedamas susirinkimo dalyvių sąrašas.

5.3.9. Visi susirinkime priimti sprendimai negali prieštarauti Rūmų Generalinės asamblėjos ir Rūmų tarybos sprendimams.

5.4. Filialo tarybos sudarymas:

5.4.1. Filialo tarybą ir jos pirmininką tvirtina (skiria) ir iš pareigų atšaukia Rūmų taryba Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimo teikimu. Filialo tarybos kadencija turi sutapti su Rūmų tarybos kadencija.

5.4.2. Tarybą sudaro 7 Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių įgalioti atstovai. Tarybos pirmininkas įeina į tarybos sudėtį. 

5.4.3. Filialo tarybos nariu, pirmininku turi teisę būti asmuo, įgaliotas atstovauti bet kuriam Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų nariui.

5.4.4. Kiekvienas tarybos narys turi teisę būti pakartotinai išrinktas kitai kadencijai. Jo kadencijų skaičius neribojamas. 

5.45. Jeigu tarybos narys netenka įgaliojimų atstovauti Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų nariui dėl darbo santykių nutraukimo ar kitų priežaščių, taryboje likus laisvai vietai,  Rūmų taryba Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimo teikimu skiria naują tarybos narį.

5.4.6. Jeigu Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narys, kurio atstovas yra Filialo tarybos narys, nutraukia savo narystę Rūmuose, Filialo taryboje likus laisvai vietai,  Rūmų taryba Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimo teikimu skiria naują tarybos narį. 

5.4.7. Filialo tarybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėję Filialo tarybą prieš vieną mėnesį. Filialo taryboje likus laisvai vietai, Rūmų taryba Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimo teikimu skiria naują tarybos narį. 

5.5. Filialo tarybos veikla ir funkcijos:

5.5.1. Veikia darbo reglamente nustatyta tvarka.

5.5.2. Tarybos pirmininkas atstovauja Filialui santykiuose su vietos valdžios ir valdymo institucijomis ir kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

5.5.3. Renkasi į posėdžius ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį;

5.5.4. Sprendžia uždavinius tarp Filialo narių susirinkimų;

5.5.5. Apie priimtus sprendimus privaloma informuoti Rūmų tarybą raštu.

5.5.6. Remdamasi teisėtais narių interesais, Rūmų tarybai teikia prašymus ir pasiūlymus atstovauti  jiems valstybinėse institucijose.

5.5.7. Rūmų generaliniam direktoriui teikia rekomendaciją dėl kandidato į Filialo direktoriaus pareigas.

5.5.8. Už savo veiklą vieną kartą metuose atsiskaito Rūmų tarybai.

5.6. Filialo direktorius:

5.6.1. Yra Rūmų administracijos darbuotojas, Filialo tarybos rekomendacijos pagrindu paskirtas Rūmų generalinio direktoriaus ir tiesiogiai jam pavaldus.

5.6.2. Atstovauja Filialui organizaciniuose reikaluose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, o taip pat Filialo tarybos sprendimu santykiuose su valstybės ir vietos piliečių savivaldos institucijomis Marijampolės regione.

5.6.3. Organizuoja Filialo ūkinę veiklą;

5.6.4. Disponuoja Filialo turtu ir lėšomis;

5.6.5. Atsako už Rūmų biudžeto straipsnių, apibrėžiančių Filialo veiklą, vykdymą;

5.6.6. Už savo veiklą atsiskaito Filialo tarybai ir Rūmų generaliniam direktoriui;

5.6.7. Siūlo kandidatus Rūmų generaliniam direktoriui Filialo administracijos darbuotojų pareigoms užimti.

6 straipsnis. Filialo turtas, lėšos ir atsiskaitymai

6.1. Filialo turtas apskaitomas Rūmų balanse ir atskirame Filialo balanse. Visi buhalteriniai dokumentai pateikiami Rūmų administracijai pagal tvarką. Už buhalterinės apskaitos tvarkymą Filiale atsako Filialo darbuotojas, kurį skiria Rūmų generalinis direktorius.

6.2. Filialo lėšas sudaro:

6.2.1. Filialo narių mokesčių dalis, kurios dydį nusprendžia Rūmų taryba;

6.2.2. Pajamos už suteiktas paslaugas;

6.2.3. Valstybės lėšos, skirtos valstybės remiamoms programoms įgyvendinti;

6.2.4. Skolintos lėšos;

6.2.5. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui;

6.2.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

6.3. Filialo lėšos apskaitomos atskiru Rūmų biudžeto straipsniu ir yra naudojamos Filialo veiklai finansuoti, vadovo, Filialo darbuotojų  darbo užmokesčiui.

6.4. Dalis Filialo lėšų –  Filialo teritorijoje veikiančių įmonių stojamasis nario mokestis ir 25 proc. gaunamų pajamų nuo bendrosios formos prekių kilmės dokumentų įforminimo yra atskaitoma į Rūmų sąskaitą bendros infrastruktūros palaikymui ir nacionalinio lygmens uždavinių sprendimui.

6.5. Filialo finansinę veiklą kontroliuoja Generalinės asamblėjos metu išrinkta Rūmų revizijos komisija.

 

 

7 straipsnis. Filialo veiklos nutraukimas       

7.1. Filialas likviduojamas Rūmų tarybos sprendimu.

7.2. Filialas likviduojamas, jeigu:

7.2.1. savo sprendimu likviduoti prašo Filialo taryba;

7.2.2. dėl objektyvių priežasčių (Filialui tapus nemokiam ir pan.) sprendimą dėl Filialo likvidavimo priėmė Rūmų Generalinė asamblėja arba Rūmų taryba.

7.2.3. Įstatuose numatyta tvarka, priėmus sprendimą nutraukti veiklą.

7.3. Likvidavimo atveju Rūmų taryba paskiria Filialo likvidatorius, kurie tvarko visus, susijusius su Filialo likvidavimu, reikalus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Filialo valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir jų funkcijas atlieka likvidatorius.

8 straipsnis. Filialo nuostatų keitimas

8.1. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti Filialo nuostatus turi Filialo direktorius, Filialo taryba, Filialo atstovaujamos teritorijos Rūmų narių susirinkimas bei Rūmų taryba. Filialo nuostatus keičia ar papildo Rūmų taryba savo sprendimu.

8.2. Pakeistus ar papildytus Filialo nuostatus pasirašo Rūmų tarybos, priėmusios sprendimą pakeisti ar papildyti nuostatus, įgaliotas asmuo.

8.3. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

Nuostatai patvirtinti 2014 m. vasario mėn. 4 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos sprendimu. Protokolo Nr. 14-02.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų

Prezidentas Benjaminas Žemaitis

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios. 

Kinų patarlė

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.
 

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.

Thomas Andrew FOLEY, UAB „Baltijos kvapai“ direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;