Kauno PPA rūmų įstatai

Priimti: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų visuotiniame narių atstovų susirinkime 1996 m. kovo 1d.
Įregistruoti: Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijoje, Reg. Nr. PR 96-5, 1996 m. birželio 5 d., kodas 1006854
Pakeitimai ir papildymai: priimti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų eilinėje generalinėje asamblėjoje 1997 m. balandžio 4 d., įregistruoti Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje 1997 m. gegužės 15 d., kodas 1006854
Pataisos ir papildymai: priimti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinėje asamblėjoje 2000 m. vasario 25 d., įregistruoti – Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje 2000 m. liepos 18 d., kodas 1006854
Pakeitimai ir papildymai: priimti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinėje asamblėjoje 2004 m. vasario 25 d.
Pakeitimai ir papildymai: priimti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinėje asamblėjoje 2012 m. vasario 23 d.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatai 

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau sutrumpintai vadinami "Rūmais") yra juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių komercine - ūkine veikla Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, savanoriški susivienijimai, įgyvendinantys verslo savivaldos principus Kauno ir Marijampolės apskrityse.

1.2. Teisinė forma – prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Rūmai įsteigti ir veikia pagal Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, kitus įstatymus, kitus teisės aktus, šiuos Įstatus bei kitus Rūmų vidaus dokumentus.

1.3. Rūmai yra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 spalio 25 d. nutarimą Nr.440 “Dėl regioninių prekybos ir pramonės rūmų steigimo ir jų įstatų pagrindinių principų patvirtinimo” įsteigtų Kauno ir Marijampolės regioninių prekybos ir pramonės rūmų turto, teisių, pareigų ir įsipareigojimų perėmėjai.

1.4. Rūmai yra juridinis asmuo, turintis turtą, organizacinį ir finansinį savarankiškumą, galintis savo vardu įgyti turtines ir asmenines neturtines teises ir turėti pareigas.

1.5. Rūmai yra ribotos turtinės atsakomybės įmonių susivienijimas. Pagal savo prievoles Rūmai atsako tik savo turtu. Rūmai neatsako už Rūmų narių prievoles, o Rūmų nariai neatsako už Rūmų prievoles. Valstybė neatsako už Rūmų įsipareigojimus, kaip ir Rūmai neatsako už Valstybės įsipareigojimus.

1.6. Rūmai turi antspaudą su įrašu "Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai", savo simboliką, savarankišką balansą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose.

1.7. Rūmų buveinės adresas: K.Donelaičio g. 8, 44213 Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.8. Rūmų veiklos trukmė neribota.

2 straipsnis. Rūmų teritorinės ribos

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos zonai priklauso Kauno (Kauno ir Birštono miestai, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonai) ir Marijampolės (Marijampolės miestas, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonai) apskritys.

3 straipsnis. Rūmų funkcijos

3.1. Rūmai atlieka šias pagrindines funkcijas:

1) skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą;
2) tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindami kurti regione papildomas darbo vietas;
3) skatina užsienio prekybą;
4) rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo nariams, darbdaviams rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo;
5) atstovauja savo nariams, darbdaviams bendradarbiaudami su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis;
6) savo iniciatyva arba gavę valstybės institucijų užsakymą, atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui;
7) teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas; 
8) vykdo prevencinę veiklą LR lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, ugdo narių, darbdavių socialinę atsakomybę;
9) tvarko prekybos registrą, priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus; 
10) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda bendrosios formos prekių kilmės dokumentus, “force majeure” aplinkybes liudijančias pažymas, ATA CARNET dokumentus bei brūkšninius prekių kodus;
11) tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;
12) steigia Rūmų arbitražą, priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus;
13) renka ir platina informaciją apie užsienio prekybą bei teikia užsienio partneriams informaciją apie savo regiono ir visos Lietuvos įmonių veiklą;
14) organizuoja tarptautinius verslo kontaktus bei priima verslo misijas iš užsienio valstybių;
15) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka padeda organizuoti profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą;
16) organizuoja parodas, muges, konferencijas bei kitus renginius;
17) užsiima leidyba;
18) atlieka nevyriausybinių dokumentų oficialius vertimus į lietuvių ir užsienio kalbas;
19) steigia įvairių rūšių įmones, kurios realizuoja Rūmų funkcijas;
20) steigia Rūmų filialus bei atstovybes savo regione ir užsienyje.

3.2. Rūmai gali atlikti kitas funkcijas ir turėti civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias jų veiklos principams, šiems Įstatams, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

4 straipsnis. Rūmų veikla

Nr. Veiklos pobūdis Kodas
 1. Leidyba
Knygų leidyba
Laikraščių leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
Kita leidyba
Laikraščių spausdinimas
Kitas, niekur nepriskirtas, spausdinimas
Kita su spausdinimu susijusi veikla
Kompiuterinių laikmenų atgaminimas
22.1
22.11.00
22.12
22.13
22.15
22.21
22.22
22.25
22.33
2. Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma 71.33
3. Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas
Programinės įrangos konsultacijos
Individualių programų kūrimas ir jų įforminimas
Parengtų programinių sistemų tobulinimas, jų pateikimas ir įforminimas
72.20
72.20.10
72.20.20
72.20.30
4. Duomenų apdorojimas
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
72.30
72.40
5. Kita su kompiuteriais susijusi veikla 72.60
6. Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
Finansinių ataskaitų rengimas
Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas
Mokesčių konsultacijos
74.11.30
74.12.20
74.12.30
74.12.40
7. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Rinkos konjunktūros tyrimas
Viešosios nuomonės tyrimas
74.13
74.13.10
74.13.20
8. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
Verslo informacijos paieška ir pateikimas
Ginčų tarp verslo partnerių sprendimas, jų sutaikymas
Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos
74.14
74.14.10
74.14.20
74.14.30
9. Reklama
Reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas
Reklamos kūrimas ir jos išdėstymas
Reklamos pristatymas žiniasklaidoje
74.40
74.40.10
74.40.20
74.40.30
10. Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas 74.50
11. Fotografavimo veikla 74.81
12. Sekretoriavimo ir vertimo veikla
Stenografavimo  veikla
Korespondencijos tvarkymas
Vertimas žodžiu ir raštu
74.83
74.83.10
74.83.20
74.83.30
13. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
Asmenų ir firmų kreditingumo vertinimo veikla
Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla
Turto, išskyrus nekilnojamąjį, vertinimo veikla
74.84
74.84.10
74.84.20
74.84.60
14. Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti
Su prekyba susijusių tarnybų veikla, reguliavimas ir parama joms
Vadovavimas licencijų išdavimui
Aptarnavimo veikla bendram valdymui palaikyti
Bendroji personalo parinkimo veikla
75.13
75.13.70
75.13.80
75.14
75.14.10
15. Profesinis vidurinis mokymas
Profesinis mokymas
Profesinis specialus mokymas 
80.22
80.22.10
80.22.20
16. Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas
Suaugusiųjų profesinis mokymas
Kvalifikacijos tobulinimas
Papildomas mokymas
80.42
80.42.20
80.42.30
80.42.40
17. Verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla
Prekybos rūmų veikla
Verslininkų federacijų ir asociacijų veikla
91.11
91.11.10
91.11.20
18. Bibliotekų veikla
Bibliotekų skaityklų veikla
Lektoriumų veikla
92.51.10
92.51.20
92.51.40

5 straipsnis. Priėmimo į Rūmų narius bei narystės nutraukimo tvarka ir sąlygos

5.1. Į Rūmų narius priimama pagal teritorinį principą, atsižvelgiant į įmonės ar fizinio asmens registracijos vietą.

5.2. Rūmų nariais, sumokėję stojamąjį ir metinius (einamuosius) nario mokesčius, parašę Rūmų tarybai pareiškimą ir užpildę anketą, gali būti:

1) visų rūšių Kauno ir Marijampolės apskričių įmonės bei švietimo, mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Lietuvos Respublikos Valstybės įmonėje “Registrų centras”.
2) Kauno ir Marijampolės apskričių fiziniai asmenys, turintys įstatymų nustatyta tvarka, leidimus užsiimti komercine-ūkine veikla.

5.3. Kitų apskričių įmonės ir fiziniai asmenys, norėdami tapti Rūmų nariais, pirmiausiai privalo įstoti į savo regiono Rūmus.

5.4. Į Rūmų narius įmonės ir fiziniai asmenys priimami arba narystė Rūmuose nutraukiama Rūmų tarybos sprendimu.

5.5. Įmonės, įregistruotos Lietuvos Respublikos Valstybės įmonėje “Registrų centras”, ir fiziniai asmenys, turintys įstatymų nustatyta tvarka leidimus užsiimti komercine - ūkine veikla, sumokėję nustatytų dydžių stojamąjį ir metinį (einamąjį) mokesčius, užpildę nario anketą ir parašę prašymą, Rūmų tarybos sprendimu tampa Rūmų nariais.

5.6. Rūmų narys turi teisę nutraukti savo narystę Rūmuose, padavęs pareiškimą raštu Rūmų tarybai. Tokio Rūmų nario narystė nutraukiama Rūmų tarybos sprendimu trijų mėnesių laikotarpyje nuo pareiškimo įteikimo Rūmų tarybai dienos.

5.7. Rūmų nario, nemokėjusio nario mokesčio už metus, narystės klausimą sprendžia Rūmų taryba.

6 straipsnis. Rūmų narių teisės ir pareigos

6.1. Rūmų narių teisės:

1) visi Rūmų nariai, dalyvaudami Rūmų veikloje turi lygias teises;
2) Rūmų narių įgalioti atstovai turi teisę dalyvauti Rūmų veikloje, rinkti ir būti išrinktais į vadovaujančius Rūmų organus;
3) turi pirmumo teisę naudotis Rūmų teikiamomis paslaugomis.

6.2. Rūmų narių pareigos:

1) padėti įgyvendinti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu bei šiais įstatais nustatytus uždavinius;
2) saugoti Rūmų ir jų narių veiklos komercines paslaptis;
3) nustatytais terminais ir tvarka mokėti Rūmų nario mokestį.

7 straipsnis. Rūmų valdymo organai, jų sudarymo tvarka ir kompetencija

Rūmų valdymo organai yra Rūmų Generalinė asamblėja, Rūmų taryba ir Rūmų administracija.

7.1. Generalinė asamblėja

7.1.1. Generalinė asamblėja, kuri yra visuotinis Rūmų narių atstovų susirinkimas, yra aukščiausiasis Rūmų valdymo organas.

7.1.2. Kiekvienas Rūmų narys Generalinėje asamblėjoje turi po vieną sprendžiamąjį balsą.

7.1.3. Generalinė asamblėja:

1) priima, keičia ir papildo Rūmų įstatus;
2) nustato Rūmų veiklos kryptis;
3) formuoja specializuotus komitetus;
4) tvirtina Rūmų biudžetą;
5) renka iš Rūmų narių atstovų ketveriems metams Rūmų prezidentą, penkis viceprezidentus, revizijos komisijos pirmininką ir jos narius;
6) atšaukia Rūmų prezidentą, viceprezidentus, revizijos komisiją ir jos pirmininką;
7) renka iš Rūmų narių įgaliotų atstovų Rūmų tarybą, nustato jos narių skaičių ir funkcijas bei įgaliojimus;
8) atšaukia Rūmų tarybą ar pavienius jos narius;
9) tvirtina Rūmų prezidento bei revizijos komisijos pirmininko ataskaitas;
10) likviduoja Rūmus;
11) atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui.

7.1.4. Generalinei asamblėjai pirmininkauja Rūmų prezidentas.

7.1.5. Generalinėje asamblėjoje dalyvaujantys Rūmų narių atstovai registruojami registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo Generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius, kuris išrenkamas Generalinės asamblėjos protokolo rašymui.

7.1.6. Generalinės asamblėjos protokolą pasirašo Generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridedamas Generalinės asamblėjos dalyvių registravimo sąrašas.

7.2. Generalinės asamblėjos sušaukimas

7.2.1. Eilinė Generalinė asamblėja šaukiama prireikus, Rūmų tarybos sprendimu, bet ne rečiau kaip kartą per ketverius metus. Neeilinė Generalinė asamblėja gali būti šaukiama daugiau kaip 1/3 Rūmų narių iniciatyva arba Rūmų tarybos sprendimu.

7.2.2. Generalinę asamblėją šaukia ir medžiagą jai ruošia Rūmų taryba.

7.2.3. Neeilinės Generalinės asamblėjos šaukimo iniciatoriai Rūmų tarybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos Generalinės asamblėjos sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl Generalinės asamblėjos sušaukimo datos ir vietos. Jeigu Rūmų taryba nesusitaria su iniciatoriais išspręsti siūlomus darbotvarkės klausimus kitais būdais, ji privalo per 15 dienų nuo paraiškos pateikimo paskelbti apie neeilinės Generalinės asamblėjos sušaukimą.

7.2.4. Apie šaukiamą Generalinę asamblėją Rūmų taryba privalo informuoti Rūmų narius registruotais laiškais ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu yra šaukiama pakartotinė Generalinė asamblėja, Rūmų nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jos.

7.2.5. Pranešime apie šaukiamą Generalinę asamblėją turi būti nurodyta:

1) Rūmų pavadinimas ir adresas;
2) Generalinės asamblėjos data, vieta ir laikas;
3) Generalinės asamblėjos darbotvarkės projektas.

7.2.6. Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki Generalinės asamblėjos Rūmų nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su Generalinės asamblėjos darbotvarke.

7.3. Generalinės asamblėjos kvorumas ir sprendimų priėmimas

7.3.1. Generalinė asamblėja gali priimti sprendimus, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Rūmų narių įgaliotų atstovų. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušaukiama pakartotinė Generalinė asamblėja, kuri turi teisę priimti sprendimus pagal skelbtos Generalinės asamblėjos darbotvarkę, nesvarbu, kiek Rūmų narių besusirinktų.

7.3.2. Generalinės asamblėjos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimą apie Rūmų likvidavimą, kuris yra priimamas ne mažiau kaip 2/3 asamblėjoje dalyvaujančių Rūmų narių atstovų sprendimu.

7.3.3. Generalinės asamblėjos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento.

7.4. Rūmų tarybos sudarymas

7.4.1. Generalinė asamblėja renka 20 asmenų Rūmų tarybą iš Rūmų narių įgaliotų atstovų. Renkant kiekvienas Rūmų narių atstovas turi po vieną sprendžiamąjį balsą. 7.4.2. Rūmų taryba renkama ketveriems metams. Generalinė asamblėja turi teisę atšaukti prieš terminą visą Rūmų tarybą arba bet kurį jos narį.

7.4.3. Kiekvienas Rūmų tarybos narys turi teisę būti pakartotinai išrinktas kitai kadencijai. Jo kadencijų skaičius neribojamas.

7.4.4. Rūmų prezidentas ir penki viceprezidentai įeina į Rūmų tarybos sudėtį bei sudaro Rūmų prezidiumą. Prezidiumas gali sušaukti posėdį, skubiems klausimams spręsti, ir priimti sprendimus, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip keturi prezidiumo nariai. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, prezidento balsas yra lemiamas. Prezidiumo priimti sprendimai pateikiami tvirtinti Rūmų tarybai. Kiekvienas viceprezidentas gali būti ir komiteto pirmininkas bei atsako už jam Generalinės asamblėjos paskirtų komitetų veiklą.

7.4.5. Rūmų tarybos nariu, prezidentu, viceprezidentu turi teisę būti asmuo, įgaliotas atstovauti bet kuriam Rūmų nariui.

7.4.6. Prezidentas, viceprezidentai, Rūmų tarybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėję Rūmų tarybą prieš vieną mėnesį. Tokiu atveju, Rūmų tarybos pavedimu, prezidento pareigas iki Generalinės asamblėjos sušaukimo eina vienas iš viceprezidentų, o atsistatydinusio viceprezidento pareigas iki Generalinės asamblėjos, prezidento siūlymu, Rūmų taryba paprasta balsų dauguma paveda vienam iš Rūmų tarybos narių.

7.4.7. Jeigu Rūmų tarybos narys netenka įgaliojimų atstovauti Rūmų nariui dėl darbo santykių nutraukimo, tokiu atveju Rūmų taryboje iki Generalinės asamblėjos sušaukimo lieka vakuojanti vieta.

7.4.8. Jeigu Rūmų prezidentas ar viceprezidentai netenka įgaliojimų atstovauti Rūmų nariui dėl darbo santykių nutraukimo, prezidentas ar viceprezidentai lieka vadovauti Rūmų tarybai, jeigu jų naujosios darbo vietos įmonė yra Rūmų nariu. Priešingu atveju iki Generalinės asamblėjos sušaukimo Rūmų tarybos pavedimu Rūmų tarybai vadovauja vienas iš viceprezidentų. Viceprezidentu iki Generalinės asamblėjos, einančio prezidento pareigas siūlymu, Rūmų taryba paprasta balsų dauguma gali patvirtinti vieną iš Rūmų tarybos narių.

7.4.9. Jeigu Rūmų narys, kurio atstovas yra Rūmų tarybos narys, nutraukia savo narystę Rūmuose dėl Rūmų nario įmonės likvidavimo, reorganizavimo ar kitokio veiklos nutraukimo, Rūmų taryboje iki Generalinės asamblėjos sušaukimo lieka vakuojanti vieta.

7.4.10. Rūmų veiklai tarp Generalinių asamblėjų vadovauja Rūmų taryba. Rūmų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiai Generalinei asamblėjai.

7.4.11. Rūmų taryba turi teisę savo funkcijas, numatytas tarybos darbo reglamente, deleguoti Rūmų administracijai.

7.4.12. Rūmų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Posėdžiams pirmininkauja Rūmų prezidentas, o jam nesant viceprezidentas.

7.4.13. Rūmų tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė Rūmų tarybos narių. Rūmų tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

7.5. Rūmų tarybos veikla ir funkcijos

7.5.1. Rūmų veiklai tarp Generalinių asamblėjų vadovauja Rūmų taryba, veikianti pagal Generalinės asamblėjos patvirtintą Rūmų tarybos darbo reglamentą.

7.5.2. Rūmų taryba atlieka šias funkcijas:

1) nustato stojamojo ir einamojo Rūmų nario mokesčių dydžius ir mokesčių mokėjimo tvarką;
2) priima sprendimus dėl Rūmų filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, tvirtina Rūmų filialų ir atstovybių nuostatus;
3) Rūmų prezidentui pasiūlius, ketveriems metams skiria Rūmų administracijos vadovą - Rūmų generalinį direktorių ir tvirtina generalinio direktoriaus atlyginimą. Rūmų taryba turi teisę atšaukti Generalinį direktorių, jei už tai balsuos ne mažiau, kaip 2/3 visų Rūmų tarybos narių;
4) tvirtina tarybos darbo reglamentą, Rūmų biudžetą ir jo vykdymo ataskaitą, analizuoja Rūmų administracijos veiklą, revizijos komisijos pateiktą medžiagą ir tvirtina priemones išaiškintiems trūkumams pašalinti, tais metais, kai Generalinė asamblėja yra nešaukiama;
5) Generalinei asamblėjai siūlo prezidento, viceprezidentų ir revizijos komisijos pirmininko kandidatūras;
6) atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui.

7.6. Rūmų administracija

7.6.1. Rūmų ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Rūmų administracija, kuriai vadovauja generalinis direktorius.

7.6.2. Generalinis direktorius nustato Rūmų administracijos struktūrą, vadovauja Rūmų administracijos darbui, nustatyta tvarka atidaro Rūmų sąskaitas bankuose, disponuoja Rūmų turtu ir lėšomis. Generalinis direktorius atsako už Rūmų biudžeto vykdymą, Rūmų tarybos sprendimų įgyvendinimą ir už savo veiklą kartą per metus atsiskaito Rūmų tarybai.

7.6.3. Generalinio direktoriaus atlyginimą tvirtina Rūmų taryba.

7.6.4. Generalinį direktorių Rūmų prezidento siūlymu ketveriems metams skiria ir atšaukia Rūmų taryba 2/3 visų Tarybos narių balsų. Generalinis direktorius dalyvauja Rūmų tarybos posėdžiuose ir Generalinėje asamblėjoje su patariamojo balso teise. Generalinis direktorius gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Rūmų tarybą prieš mėnesį.

7.6.5. Rūmų administracija dirba, vadovaudamasi savo reglamentu, Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Rūmų įstatais.

7.6.6. Rūmų prezidentas atstovauja Rūmams įvairiose Lietuvos Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose. Generalinis direktorius atstovauja Rūmams įvairiose vietos institucijose, sudaro tarptautines ir kitas sutartis.

8 straipsnis. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

8.1. Rūmų filialas

8.1.1. Rūmai turi teisę steigti filialus tuose Kauno ir Marijampolės apskričių miestuose ir rajonuose, kuriuose yra daugiau nei 30 Rūmų narių.

8.1.2. Filialai steigiami Rūmų tarybos sprendimu.

8.1.3. Filialas yra atskiras Rūmų padalinys, turintis savo atskirą buveinę.

8.1.4. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Rūmų, kaip juridinio asmens, vardu.

8.1.5 Filialas veikia pagal Rūmų įstatus ir Rūmų tarybos patvirtintus filialo nuostatus.

8.1.6. Filialo turtas apskaitomas Rūmų balanse ir atskirame filialo balanse.

8.1.7. Filialas likviduojamas, jeigu:

1) Rūmai likviduojami;
2) sprendimą nutraukti filialo veiklą priėmė Rūmų Generalinė asamblėja arba Rūmų taryba.

8.1.8. Likvidavimo atveju Rūmų taryba paskiria filialo likvidatorius, kurie tvarko visus, susijusius su filialo likvidavimu, reikalus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos, filialo valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir jų funkcijas atlieka likvidatorius.

8.2. Rūmų atstovybė

8.2.1. Rūmai turi teisę steigti Rūmų atstovybes.

8.2.2. Atstovybės steigiamos ir likviduojamos Rūmų tarybos sprendimu.

8.2.3. Atstovybė veikia vadovaudamasi Rūmų įstatais ir Rūmų atstovybių nuostatais.

8.2.4. Rūmai turi teisę skirti atstovus ir steigti savo atstovybes užsienyje.

9 straipsnis. Rūmų lėšos

9.1. Rūmų lėšas sudaro:

1) Rūmų narių stojamieji ir metiniai (einamieji) mokesčiai;
2) pajamos už suteiktas paslaugas;
3) valstybės lėšos, skirtos valstybės remiamoms programoms įgyvendinti;
4) skolintos lėšos, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos labdaringos lėšos bei turtas;
5) Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui;
6) kitos teisėtai gautos lėšos.

9.2. Rūmų lėšos naudojamos Rūmų veiklai finansuoti, atitinkamoms programoms ir projektams įgyvendinti, darbuotojų darbo užmokesčiui.

9.3. Rūmai moka mokesčius valstybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10 straipsnis. Rūmų finansinės veiklos kontrolė

10.1. Rūmų finansinei veiklai kontroliuoti Generalinės asamblėjos metu renkama revizijos komisija ir jos pirmininkas iš Rūmų narių atstovų 4 metų laikotarpiui.

10.2. Revizijos komisija renkama ne mažiau kaip iš 2 Rūmų narių įgaliotų atstovų.

10.3. Revizijos komisija ir jos pirmininkas renkami atviru balsavimu paprastąja balsų dauguma.

10.4. Revizijos komisija už atliktą darbą atsiskaito Generalinei asamblėjai. Tais metais, kai Generalinė asamblėja yra nešaukiama, revizijos komisija atsiskaito Tarybai.

11 straipsnis. Rūmų likvidavimo tvarka

11.1. Rūmai gali būti likviduojami Rūmų Generalinės asamblėjos sprendimu. Už jų likvidavimą turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 Rūmų narių įgaliotų atstovų, dalyvaujančių Generalinėje asamblėjoje.

11.2. Rūmai gali būti likviduojami teismo sprendimu, jeigu jų veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

11.3. Institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Rūmus, skiria Rūmų likvidatorių.

11.4. Nuo sprendimo dėl likvidatoriaus paskyrimo dienos, Rūmų valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

11.5. Likvidatorius:

1) per 10 kalendorinių dienų nuo paskyrimo datos apie Rūmų likvidavimą paskelbia respublikiniame dienraštyje ir registruotais laiškais praneša Rūmų nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
2) praneša rejestro tvarkytojui apie Rūmų statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. Rūmams įgijus likviduojamų Rūmų statusą prieš jų pavadinimą rašomas žodis “likviduojami”;
3) atlieka materialinių, finansinių vertybių inventorizaciją ir surašo jų priėmimo aktą, sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios Rūmų finansinę atskaitomybę (likvidavimo balansą);
4) baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus sandorius ir sudaro naujus jam suteiktų įgaliojimų ribose;
5) baigia sandorius su Rūmų kreditoriais ir debitoriais;
6) paskirsto Rūmų turtą;
7) sudaro Rūmų likvidavimo aktą;
8) likviduotus Rūmus išregistruoja Valstybės įmonėje “Registrų centras”.

11.6. Pretenzijos likviduojamiems Rūmams priimamos ne ilgiau kaip du mėnesius nuo sprendimo apie Rūmų likvidavimą paskelbimo respublikiniame dienraštyje.

11.7. Rūmų turtas padalinamas Rūmų nariams Generalinės asamblėjos nustatyta tvarka.

11.8. Rūmų likvidavimas turi būti atliktas per keturis mėnesius nuo sprendimo apie Rūmų likvidavimą priėmimo dienos.

12 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

12.2. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

12.3. Šie įstatai surašyti trim egzemplioriais. Trys įstatų egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios. 

Kinų patarlė

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.
 

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.

Thomas Andrew FOLEY, UAB „Baltijos kvapai“ direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;