Etikos kodeksas

PATVIRTINTAS                

    Kauno prekybos, pramonės ir

  amatų rūmų tarybos posėdyje

    2015 02 03 protokolo Nr. 15-02

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų etikos kodeksas

Etikos kodeksas – tai vienas iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau rūmų) teisyno dokumentų, apibrėžiantis rūmų personalo, rūmų narių elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius.

I.    Bendrosios nuostatos

1. Rūmų darbuotojai ir nariai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatoms, vykdo LR įstatymus, rūmų teisyno bei šiame kodekse išdėstytus reikalavimus.
2. Rūmų darbuotojai ir nariai savo darbu bei elgesiu kelia savo ir Rūmų prestižą, puoselėja dvasinės bei darbo kultūros ir visuomeninio pilietiškumo vertybes, rodo gero elgesio pavyzdį visuomenės nariams Lietuvoje ir būdami užsienyje.

II.   Kodekso tikslai ir uždaviniai
3. Nustatant Rūmų darbuotojų ir narių tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles siekti, kad atskiro darbuotojo ar nario veikla keltų asmens bei Rūmų garbę, būtų naudinga visuomenei ir Valstybei.
4. Apsaugoti Rūmų darbuotojus ir narius nuo veiksmų, galinčių pakenkti asmens bei Rūmų prestižui.
5. Užtikrinti, kad darbuotojų ir Rūmų narių tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir pagarbos vienas kitam principais.

III.   Bendrosios Rūmų darbuotojų etikos nuostatos

6. Rūpestingai vykdo savo pareigas.
7. Gerbia žmogų, jo teises, Rūmus, Valstybę ir jos institucijas. Nesitaiko su kolegų ar Rūmų narių netaktu ar žmogaus teises bei orumą pažeidžiančiu elgesiu.
8. Vienodai traktuoja visus bendruomenės narius, nepaisydami tautybės, rasės, lyties, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.
9. Kelia savo kvalifikaciją, siekia tarnybinio ir profesinio pripažinimo, sąžiningu darbu ir visuomenine veikla. Yra gero elgesio pavyzdys visiems visuomenės nariams.
10. Pripažįsta Rūmų valdymo struktūrą. Savo veikloje laikosi subordinacijos. Siūlo kaip pagerinti administracijos darbą, priešinasi įvairioms diskriminavimo formoms, palaiko teisėtus rūmų narių reikalavimus.
11. Stengiasi būti dėmesingi savo pavaldiniams, kolegoms ir vadovybei, yra mandagūs ir tvarkingi, palaiko tvarkingą ir saugią darbo vietą.
12. Yra nepakantūs, bet kokioms korupcijos apraiškoms.
13. Saugo tarnybines paslaptis ir kitokią konfidencialią informaciją.
14. Vykdydami tarnybines pareigas nesiekia neteisėtos naudos sau ir artimiesiems.
15.  Darbo metu nepiktnaudžiauja alkoholiu. Nenaudoja psichotropinių ar narkotinių medžiagų. Netoleruoja seksualinio priekabiavimo apraiškų.
16. Pripažįsta savo klaidas ir jas taiso.
17. Rūmų darbuotojai gerbia vienas kitą ir elgiasi pagal Rūmų teisyno dokumentų apibrėžtas formas

IV.   Rūmų narių etikos kodekso nuostatos

18. Kiekvienas Rūmų bendruomenės narys laikydamasis šio Etikos kodekso nuostatų ir pripažindamas svarbiausias Rūmų vertybes – atsakomybę, atvirumą, minties laisvę, pagarbą ir bendruomeniškumą – įsipareigoja:

18.1. vadovautis Rūmų teisyno dokumentais;

18.2. gerbti kiekvieno Rūmų bendruomenės nario teises, pareigas ir orumą;

18.3. seminaruose ir kituose renginiuose vienodai elgtis su kiekvienu Rūmų bendruomenės nariu, nepaisant jo amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės, etinės priklausomybės, socialinės padėties, kalbos, religinių ir politinių įsitikinimų, nuosavybės, kilmės ar kitais pagrindais;

18.4. visuomet elgtis teisingai, nepiktnaudžiaujant jam suteiktomis galiomis;

18.5. būti nešališku ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo;

18.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją (jeigu ji nėra ribojama arba konfidenciali) Rūmų bendruomenės ir kitiems asmenims apie Rūmų veiklą ir kitus Rūmų bendruomenės narius;

18.7. elgtis mandagiai, pagarbiai, nepažeidžiant kito Rūmų bendruomenės nario teisių ir laisvių;

18.8. nemenkinti Rūmų vardo visuomenei nepriimtinu elgesiu;

18.9. nenaudoti Rūmų vardo politinei reklamai asmeniniais tikslais.

19. Rūmų narių tarpusavio santykiai grindžiami kolegiškumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos principais, orientuotais į solidžios bendruomenės kokybę ir puikią atmosferą, ir tuo įsipareigoja:

19.1.  gerbti kitų Rūmų narių nuomonę, pastabas reikšti korektiškai;

19.2.  tolerantiškai vertinti kitų Rūmų narių asmenines savybes;

19.3.  neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus Rūmų narius;

19.4.  išlaikyti akademinę rimtį įvairių paskaitų, seminarų ar kitų renginių metu.  

V.   Etikos kodekso priežiūra

20. Etikos kodekso priežiūrą atlieka Rūmų Etikos ir taikinimo komisija (toliau Komisija).
21. Komisija savo veikloje vadovaujasi Etikos kodekso ir komisijos nuostatomis.
22. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo papildymus ir pastabas ir tiekia juos tvirtinti tarybai.

VI.   Komisijos sprendimai

23. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimą.

24. Komisija pateiktus prašymus nagrinėja remdamasi Etikos ir taikinimo komisijos nuostatuose išdėstyta tvarka.

25. Komisija nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė Etikos kodeksą ir atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę:

25.1. kreiptis į Rūmų tarybą, dėl sprendimų priėmimo Etikos kodeksui nusižengusio asmens ar įmonės atžvilgiu;

25.2. pasiūlyti administracijos vadovui vieną iš drausminamųjų nuobaudų – pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo rūmų darbuotojų atžvilgiu;

25.3. Komisijos sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.chamber.lt.

VII.  Baigiamosios nuostatos

26. Etikos kodeksas skelbiamas viešai – Rūmų internetinėje svetainėje.
27. Kiekvienas Rūmų darbuotojas ir narys privalo vadovautis šiuo etikos kodeksu.

Prezidentas             
Benjaminas Žemaitis

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios. 

Kinų patarlė

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.
 

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.

Thomas Andrew FOLEY, UAB „Baltijos kvapai“ direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;