Atstovavimo reglamentai

Patvirtinta
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdyje
Protokolo Nr. 2016-06, TS Nr. 423
2016 m. birželio 7 d. 

Atstovavimo reglamento dokumentas( 1,58 MB)

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovavimo reglamentas

1.   Bendroji dalis

1.1.  Atstovavimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau - Rūmų) atstovavimo tvarką LR Seimo, Vyriausybės, savivaldybių ir jiems pavaldžių institucijų, įstaigų, kitų nacionalinių, regioninių, vietinių bei užsienio organizacijų renkamuose ir skiriamuose organuose bei darbo grupėse (toliau – Darbo grupėse), renginiuose.

1.2.  Reglamente numatyta veikla įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Rūmų įstatais, Rūmų filialų ir atstovybių nuostatais, Rūmų veiklos strateginėmis gairėmis.

1.3.  Reglamentu vadovaujasi ir atstovavimo funkcijas atlieka Rūmų prezidentas, Rūmų prezidiumo ir tarybos nariai, Rūmų filialų ir atstovybių tarybų pirmininkai bei tarybų nariai, Rūmų atstovybių vadovai, Rūmų generalinis direktorius ir administracijos darbuotojai, atstovai paskirti į Darbo grupes (toliau – Atstovai).

1.4.  Reglamento reikalavimų vykdymo kontrolė pagal Atstovų skyrimo kompetenciją priklauso Rūmų prezidentui ir Rūmų tarybai, Rūmų filialų taryboms, Rūmų atstovybių taryboms, Rūmų atstovybių vadovams.  

1.5.   Atstovavimo formos:

1.5.1.  Reprezentacinis atstovavimas (dalyvavimas įvairiuose renginiuose, susitikimuose, žiniasklaidoje, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, viešinant Rūmų vardą, misiją, tikslus, veiklas ir rezultatus).

1.5.2.  Ekspertinis atstovavimas bendriesiems Rūmų narių verslo interesams verslo aplinkos sąlygų gerinimo klausimais (veikla įvairiose Darbo grupėse, teisės aktų analizė, įmonių pateiktų verslo problemų analizė, apskritųjų stalų diskusijos, Rūmuose veikiančių klubų ekspertinė veikla, klausimų aptarimas ir išvados Rūmų taryboje, Rūmų filialų ir Rūmų atstovybių tarybose ar narių susirinkimuose).

1.6.  Atstovavimo lygiai: vietinis (savivaldybių), regioninis, nacionalinis, tarptautinis.

1.7.  Finansinės lėšos, reikalingos Reglamentu nustatytos veiklos vykdymui, gali būti numatytos Rūmų biudžete.

2.   Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama Atstovų veikla

2.1.  Atsakingumas Rūmams ir nariams. Atstovai už savo veiklą yra atsakingi Rūmams ir nariams.

2.2.   Veiklos skaidrumas ir viešumas. Atstovai veikia skaidriai, sudaro sąlygas gauti informaciją ir paaiškinimus.

2.3.   Atstovavimas bendriesiems verslo interesams. Atstovai veikia derindami ir atstovaudami bendriesiems Rūmų narių verslo interesams.

2.4.   Etiškas elgesys. Atstovai savo veikloje vadovaujasi bendromis etikos normomis ir Rūmų etikos kodeksu.

3.  Reprezentacinis atstovavimas

3.1.  Reprezentacinį atstovavimą vykdo Rūmų prezidentas, Rūmų viceprezidentai, Rūmų filialų ir atstovybių tarybų pirmininkai, Rūmų atstovybių vadovai.

3.2.  Rūmų prezidentas gali paskirti kitą asmenį atlikti reprezentavimo funkciją atsižvelgdamas į renginio, susitikimo ar kito pobūdžio veiklos tikslą, tipą ir turinį, vietą, Atstovo kompetencijas.

3.3.  Atstovai iš Rūmų padalinių (Rūmų filialų ir atstovybių) informuoja apie planuojamą reprezentacinį atstovavimą padalinio administracijos darbuotojus, kiti Atstovai - Rūmų administratorę.

4.   Ekspertinis atstovavimas

4.1.  Atstovus į darbo grupes, veikiančias įvairiu lygiu, skiria Rūmų prezidentas Rūmų tarybos sprendimu. Tose Rūmų veiklos zonos savivaldybėse, kuriose veikia Rūmų padaliniai (filialai ar atstovybės) sprendimą dėl Atstovo (-ų) kandidatūros (-ų) skyrimo savo atstovaujamoje teritorijoje priima Rūmų filialų, atstovybių tarybos arba atstovybių vadovai, suderinę su nariais, ir teikia Rūmų prezidentui tvirtinti.

4.2.  Rūmų, Rūmų filialo, Rūmų atstovybės tarybos ar Rūmų atstovybės vadovas, gavę prašymus dėl Atstovo (-ų) skyrimo į ekspertinio lygmens Darbo grupes, įvertina prašymo turinį, svarsto ir priima sprendimą dėl Atstovo (-ų) kandidatūros (-ų) skyrimo atitinkamos tarybos ar atstovybės narių posėdžio metu. Jei Atstovo (-ų) teikimo terminas yra ankstesnis nei planuojamas atitinkamos tarybos ar atstovybės narių posėdis, balsavimas yra vykdomas nuotoliniu būdu. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, jei balsavo daugiau nei pusė narių. Skyrimas įforminamas atskiru atitinkamos tarybos ar atstovybės narių posėdžio sprendimu. Rūmų filialo tarybos, Rūmų atstovybės tarybos ar narių posėdžio sprendimas teikiamas Rūmų prezidentui tvirtinti.

4.3.  Rūmų generalinio direktoriaus paskirtas administracijos darbuotojas: raštu teikia informaciją apie priimtą ir patvirtintą sprendimą dėl deleguoto (-ų) Atstovo (-ų) paskyrimo ar atšaukimo institucijai, kuri prašė paskirti Atstovą (-us); raštu informuoja paskirtą Atstovą apie paskyrimą į Darbo grupę, dokumentų ir informacijos teikimo tvarką, Darbo grupės kuratorių, kuris atsakingas už ryšių su Atstovu palaikymą.  

4.4.  Jei Atstovas tris kartus iš eilės nedalyvavo jam priskirtos Darbo grupės posėdžiuose, apie Atstovo tinkamumą dalyvauti Darbo grupės veikloje sprendžia jį atstovauti paskyręs valdymo organas.

4.5.  Atstovą iš Darbo grupės veiklos gali atšaukti jį paskyręs valdymo organas. Tokiu atveju informuojama suinteresuota institucija ar organizacija.

4.6.  Atstovas turi teisę nutraukti savo veiklą Darbo grupėje savo noru, informuodamas jį paskyrusį valdymo organą ir Darbo grupės kuratorių prieš 2 mėnesius iki nutraukimo dienos.

4.7.  Atstovo veikla Darbo grupėje gali būti nutraukta, jei įmonė, kurioje dirba atstovas, nutraukė narystę Rūmuose. Dėl Atstovo veiklos nutraukimo sprendžia jį atstovauti paskyręs valdymo organas.

5.  Darbo grupės kuratoriaus pareigos

5.1.  Komunikaciją su Atstovu Darbo grupėse palaiko Rūmų generalinio direktoriaus paskirtas Darbo grupės kuratorius.

5.2.  Darbo grupės kuratoriaus pareigos:

5.2.1.   Analizuoja ir archyvuoja Atstovo pateiktą posėdžių medžiagą: darbotvarkes, protokolus, kitą medžiagą, susijusią su posėdžiais. 

5.2.2.  Atstovo pageidavimu padeda pasiruošti posėdžiams: surenka ir teikia būtiną informaciją, atlieka Rūmų narių nuomonės apklausą tam tikrais klausimais, atlieka kitą veiklą pagal poreikį.

5.2.3.  Vadovaudamasis iš Atstovo gauta informacija parengia trumpą metinę Atstovo ir Darbo grupės veiklos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie Darbo grupės veiklas, naudą Rūmų nariams, Rūmų įtaką. Ataskaita pateikiama Rūmų prezidentui, Rūmų prezidiumo nariams, Rūmų, filialų ar atstovybių taryboms ir atstovybių vadovams.

6.  Atstovo teisės ir pareigos

6.1. Atstovas dirba Darbo grupėje, vadovaudamasis Darbo grupės nuostatais, reglamentu ar kitu dokumentu, kuriuo nustatoma Darbo grupės veikla.

6.2. Atstovas Darbo grupės kuratoriui:

6.2.1.  Persiunčia posėdžių darbotvarkes, protokolus, kitą medžiagą, susijusią su posėdžiais, gavęs iš Darbo grupės organizatorių.

6.2.2.  Teikia informaciją su pasiūlymais, kokių veiksmų turi imtis Rūmų prezidentas, Rūmų prezidiumas, Rūmų, filialo ar atstovybių tarybos, atstovybių vadovai, Rūmų administracija, kad bendrieji verslo interesai būtų atstovaujami efektyviai.  

6.2.3.  Teikia informaciją dėl reikalingų duomenų ar informacijos surinkimo, Rūmų narių apklausų organizavimo pagal Darbo grupėje analizuojamus klausimus, pozicijos išreiškimo žiniasklaidoje.

6.2.4.  Teikia informaciją apie Darbo grupės veiklos pabaigą ar pageidavimą nutraukti veiklą Darbo grupėje.

6.2.5.  Teikia kitą aktualią informaciją.

6.3. Atstovas turi teisę prašyti informacijos, pagalbos pasirengti posėdžiams iš Darbo grupės kuratoriaus, Rūmų prezidiumo, tarybos, Rūmų filialų ar atstovybių tarybų narių, atstovybių vadovų, Rūmų generalinio direktoriaus ar kitų Rūmų administracijos darbuotojų.

7.  Baigiamoji dalis

7.1. Reglamentas talpinamas Rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt .

7.2.Atstovų Darbo grupėse sąrašas nuolat atnaujinamas. Aktualus sąrašas talpinamas Rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt .

7.3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas Rūmų tarybos sprendimu.

Lietuvos PPA rūmų asociacijos atstovavimo reglamentas

Patvirtinta
LPPARA Prezidiumo posėdyje
2002m. rugsėjo 12d

1. Bendroji dalis.

1.1 Šio reglamento tikslas nustatyti LPPARA (Asociacijos) atstovavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir jiems pavaldžių institucijų komitetuose, komisijose bei darbo grupėse, užsienio valstybėse, tarptautinėse organizacijose; jis nustato ir atstovų skyrimo, ataskaitų pateikimo tvarką bei kontrolę.

1.2 Už šio reglamento reikalavimų vykdymą yra atsakingas Asociacijos generalinis direktorius arba kitas Asociacijos prezidiumo įpareigotas asmuo.

1.3 Finansinės lėšos šiuo reglamentu nustatytos veiklos vykdymui, jei to reikia, numatomos Asociacijos biudžete.

2. Atstovų skyrimo tvarka.

2.1 Gavęs Lietuvos valstybės institucijų pasiūlymus ar paklausimus, LPPARA generalinis direktorius ar jį pavaduojantis darbuotojas kreipiasi į LPPAR (Rūmus), kad jie pasiūlytų tinkamų kandidatų į atstovus. Rūmų generalinis direktorius, suderinęs su savo Rūmų tarybų nariais ar kitokia tvarka, teikia atstovo kandidatūrą Asociacijai. Asociacija, gavusi per nustatytą laiką kandidatų pavardes, bendrą sąrašą pateikia Prezidiumo nariams balsuoti ir tvirtinti. Balsavimas gali būti vykdomas Asociacijos pasiūlyta forma el. paštu arba faksu.

2.2 Kandidatus atstovavimui Rūmai pateikia ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo paklausimo datos. Prezidiumo nariai dėl pasirinktos kandidatūros balsuoja ne vėliau kaip per dvi dienas. Jei per nustatytą laiką Rūmai nepateikia kandidato, laikoma, kad jie neturi tinkamo asmens. Jei prezidiumo narys per nustatytą laiką nebalsavo, laikoma, kad jis sutinka su kitų, balsavusiųjų, sprendimu.

2.3 Ypač skubiais atvejais, kai to reikalauja aplinkybės, Asociacijos generalinis direktorius apklausia Rūmus telefonu ir aptaria kandidato kandidatūrą.

2.4 Kandidatus į atstovus užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose Prezidiumui tvirtinti teikia Prezidiumo nariai ar, atskirais atvejais, suderinęs su Asociacijos Prezidentu, Asociacijos generalinis direktorius. Asociacijos atstovas užsienio valstybėje, .tarptautinėje organizacijoje skiriamas ir atšaukiamas Asociacijos Prezidiumo sprendimu ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui

2.5 Jei Institucija, kuri rekomenduoja skirti atstovą į komitetą, komisiją, darbo grupę pati rekomenduoją atstovavimo personaliją, į tai Asociacijos prezidiumas atsižvelgia prioriteto tvarka.

2.6 Rūmams nepasiūlius kandidato, bet nepaneigus atstovavimo būtinybės, atstovą skiria Asociacijos prezidentas, Asociacijos gen. direktoriaus teikimu arba pagal aplinkybes tiesiogiai  atstovauja Asociacijai.

2.7 Atstovas informuojamas apie jo paskyrimą. Jam pageidaujant, pateikiama bendra  informacija.

2.8 Tuo atveju jei Atstovas tiesiogiai gauna informaciją, jis privalo persiųsti asociacijai, kuri išplatina Rūmams, kurie savo nuomonę svarstomais klausimais pateikia Asociacijai ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas.. Pastaroji pateikia bendrą nuomonę (įpareigojimą) atstovui ne ilgiau kaip per 5 dienas. Jei atstovavimo medžiaga pateikiama Asociacijai galioja ta  pati sprendimo priėmimo tvarka.

3. Atstovavimas Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir jiems pavaldžių institucijų komitetuose, komisijose, darbo grupėse.

3.1 Prezidiumas nustato prioritetines atstovavimo kryptis arba konkrečias institucijas bei atstovavimo lygmenis ir atitinkamai įpareigoja atstovauti Asociacijos Prezidentą, Viceprezidentus ir generalinį direktorių arba kitą atstovą.

3.2 Asociacijos prezidiumo pageidavimu paskirtas atstovas pateikia trumpą ataskaitą prezidiumo posėdžiui. Tai jis padaro ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

3.3 Jei atstovas tris kartus nedalyvavo jam priskirto komiteto, komisijos ar darbo grupės posėdžiuose, apie tai informuojami jį rekomendavę Rūmai, jie priima atitinkamą sprendimą.

3.4 Esant reikalui atstovas teikia Asociacijos Prezidiumui ar administracijai pasiūlymą dėl papildomų veiksmų: svarstymo direktorių pasitarime, prezidiumo posėdyje būtinumo ar viešo pareiškimo. Atstovas dalyvauja pristatant Asociacijos poziciją žiniasklaidoje.

4. Atstovavimas užsienio valstybėse, tarptautinėse organizacijose.

4.1 Atstovas užsienio valstybėje, esant  Asociacijos Prezidiumo pavedimui, turi turėti galimybę įsteigti Asociacijos atstovybę, tam skirdamas atitinkamas lėšas.

4.2 Atstovui užsienio valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje išduodamas terminuotas įgaliojimas, kurį pasirašo Asociacijos prezidentas. Įgaliojime nurodomos atstovo teisės.

4.3 Atstovas įsipareigoja teikti suinteresuotoms vietos organizacijoms  informaciją apie LPPAR narius, perduoti Rūmams jų narius bei Asociaciją dominančią informaciją, tinkamai juos viešinti; suderinus su jų vadovybe, atstovauti Rūmams bei Asociacijai įvairiuose renginiuose, padėti Rūmams, jų Asociacijai organizuoti renginius (parodas, misijas). Taip pat Rūmų pavedimu atstovauti Rūmų pavienių narių interesams.

4.4 Atstovas užsienio valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje savo veiklą Rūmų ar Asociacijos naudai finansuoja iš savų lėšų, jei to nenumato kiti susitarimai su Rūmų ar Asociacijos vadovais.

4.5 Atstovas užsienio valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje teikia Prezidiumui savo atstovavimo veiklos metinę ataskaitą.

4.6 Atstovui laiku nepateikus ataskaitos, pažeidus verslo etikos reikalavimus Asociacijos Prezidiumas svarsto galimybę panaikinti suteiktą atstovavimo teisę. Asociacijos savo sprendimu panaikina atstovavimą teisę, atitinkamai pavesdamas asociacijos administracijai informuoti atstovą, bei suinteresuotas organizacijas.

4.7 Asociacijos prezidiumas ar jam pavedus asociacijos administracija gali suteikti atstovavimo įgaliojimus vieno ar kelių kartų atstovavimui misijų į užsienį, LRS, Vyriausybės delegacijų vykimo, parodų, konferencijų metų. Atstovas pateikia trumpą ataskaitą raštu ar žodžiu Asociacijos Prezidiumui.

5. Baigiamoji dalis.

5.1 Už atstovų aprūpinimą būtina informacija, naujausiais leidiniais apie Rūmų ir Asociacijos veiklą,  atsakinga Asociacijos administracija.

5.2 Informacija apie atstovus, jų ataskaitas patalpinama Asociacijos Interneto svetainėje.

R. Varkulevičius

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios. 

Kinų patarlė

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.
 

Mes su žmona praleidome daug laiko ieškodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai.

Thomas Andrew FOLEY, UAB „Baltijos kvapai“ direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;